ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رباب مختاری، علی محمد صفانیا، حسین پورسلطانی، (1398). بررسی رابطه بین عوامل درون سازمانی و رفتار سیاسی با تاکید بر نقش میانجی گری ادراک از سیاست سازمانی، نشریه مدیریت ورزشی، 11(1)، 119-131. magiran.com/p2051321
Robab Mokhtari, Ali Mohammad Safa Nia , (2019). Investigate the relationship between inter-organizational factors and political behavior, with emphasis on the role of mediator perception of organizational politics, Sport Management, 11(1), 119-131. magiran.com/p2051321
رباب مختاری، علی محمد صفانیا، حسین پورسلطانی، بررسی رابطه بین عوامل درون سازمانی و رفتار سیاسی با تاکید بر نقش میانجی گری ادراک از سیاست سازمانی. نشریه مدیریت ورزشی، 1398؛ 11(1): 119-131. magiran.com/p2051321
Robab Mokhtari, Ali Mohammad Safa Nia , Investigate the relationship between inter-organizational factors and political behavior, with emphasis on the role of mediator perception of organizational politics, Sport Management, 2019; 11(1): 119-131. magiran.com/p2051321
رباب مختاری، علی محمد صفانیا، حسین پورسلطانی، "بررسی رابطه بین عوامل درون سازمانی و رفتار سیاسی با تاکید بر نقش میانجی گری ادراک از سیاست سازمانی"، نشریه مدیریت ورزشی 11، شماره 1 (1398): 119-131. magiran.com/p2051321
Robab Mokhtari, Ali Mohammad Safa Nia , "Investigate the relationship between inter-organizational factors and political behavior, with emphasis on the role of mediator perception of organizational politics", Sport Management 11, no.1 (2019): 119-131. magiran.com/p2051321
رباب مختاری، علی محمد صفانیا، حسین پورسلطانی، (1398). 'بررسی رابطه بین عوامل درون سازمانی و رفتار سیاسی با تاکید بر نقش میانجی گری ادراک از سیاست سازمانی'، نشریه مدیریت ورزشی، 11(1)، صص.119-131. magiran.com/p2051321
Robab Mokhtari, Ali Mohammad Safa Nia , (2019). 'Investigate the relationship between inter-organizational factors and political behavior, with emphasis on the role of mediator perception of organizational politics', Sport Management, 11(1), pp.119-131. magiran.com/p2051321
رباب مختاری؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی. "بررسی رابطه بین عوامل درون سازمانی و رفتار سیاسی با تاکید بر نقش میانجی گری ادراک از سیاست سازمانی". نشریه مدیریت ورزشی، 11 ،1 ، 1398، 119-131. magiran.com/p2051321
Robab Mokhtari; Ali Mohammad Safa Nia . "Investigate the relationship between inter-organizational factors and political behavior, with emphasis on the role of mediator perception of organizational politics", Sport Management, 11, 1, 2019, 119-131. magiran.com/p2051321
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال