ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد محمودی، بهرام یوسفی، علی خزائی، ستاره اسکندری، (1398). طراحی مدل معادلات ساختاری ارتباط هوش سازمانی با عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران: نقش میانجی فرایند استقرار شش سیگما، نشریه مدیریت ورزشی، 11(1)، 133-154. magiran.com/p2051322
Ahmad Mahmoudi , Bahram Yousefi, Ali Khazaei, Setare Eskandari, (2019). Designing the related structural equation model of organizational intelligence and organizational performance in sport organizational experts of Tehran Municipality: The mediating function of the deployment process of Six Sigma, Sport Management, 11(1), 133-154. magiran.com/p2051322
احمد محمودی، بهرام یوسفی، علی خزائی، ستاره اسکندری، طراحی مدل معادلات ساختاری ارتباط هوش سازمانی با عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران: نقش میانجی فرایند استقرار شش سیگما. نشریه مدیریت ورزشی، 1398؛ 11(1): 133-154. magiran.com/p2051322
Ahmad Mahmoudi , Bahram Yousefi, Ali Khazaei, Setare Eskandari, Designing the related structural equation model of organizational intelligence and organizational performance in sport organizational experts of Tehran Municipality: The mediating function of the deployment process of Six Sigma, Sport Management, 2019; 11(1): 133-154. magiran.com/p2051322
احمد محمودی، بهرام یوسفی، علی خزائی، ستاره اسکندری، "طراحی مدل معادلات ساختاری ارتباط هوش سازمانی با عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران: نقش میانجی فرایند استقرار شش سیگما"، نشریه مدیریت ورزشی 11، شماره 1 (1398): 133-154. magiran.com/p2051322
Ahmad Mahmoudi , Bahram Yousefi, Ali Khazaei, Setare Eskandari, "Designing the related structural equation model of organizational intelligence and organizational performance in sport organizational experts of Tehran Municipality: The mediating function of the deployment process of Six Sigma", Sport Management 11, no.1 (2019): 133-154. magiran.com/p2051322
احمد محمودی، بهرام یوسفی، علی خزائی، ستاره اسکندری، (1398). 'طراحی مدل معادلات ساختاری ارتباط هوش سازمانی با عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران: نقش میانجی فرایند استقرار شش سیگما'، نشریه مدیریت ورزشی، 11(1)، صص.133-154. magiran.com/p2051322
Ahmad Mahmoudi , Bahram Yousefi, Ali Khazaei, Setare Eskandari, (2019). 'Designing the related structural equation model of organizational intelligence and organizational performance in sport organizational experts of Tehran Municipality: The mediating function of the deployment process of Six Sigma', Sport Management, 11(1), pp.133-154. magiran.com/p2051322
احمد محمودی؛ بهرام یوسفی؛ علی خزائی؛ ستاره اسکندری. "طراحی مدل معادلات ساختاری ارتباط هوش سازمانی با عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران: نقش میانجی فرایند استقرار شش سیگما". نشریه مدیریت ورزشی، 11 ،1 ، 1398، 133-154. magiran.com/p2051322
Ahmad Mahmoudi ; Bahram Yousefi; Ali Khazaei; Setare Eskandari. "Designing the related structural equation model of organizational intelligence and organizational performance in sport organizational experts of Tehran Municipality: The mediating function of the deployment process of Six Sigma", Sport Management, 11, 1, 2019, 133-154. magiran.com/p2051322
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال