ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمدعلی آصفی، جواد عفیفه، حمید طغرایی، (1398). تحلیل اهمیت عملکرد ویژگی های مسیرهای دوچرخه موثر بر تصمیم دوچرخه سواری با کاربرد مدل IPA، نشریه مدیریت ورزشی، 11(1)، 155-173. magiran.com/p2051323
Ahmad Ali Asefi , (2019). The importance – performance analysis of characteristics of bike paths effect on cycling decision with IPA model application, Sport Management, 11(1), 155-173. magiran.com/p2051323
احمدعلی آصفی، جواد عفیفه، حمید طغرایی، تحلیل اهمیت عملکرد ویژگی های مسیرهای دوچرخه موثر بر تصمیم دوچرخه سواری با کاربرد مدل IPA. نشریه مدیریت ورزشی، 1398؛ 11(1): 155-173. magiran.com/p2051323
Ahmad Ali Asefi , The importance – performance analysis of characteristics of bike paths effect on cycling decision with IPA model application, Sport Management, 2019; 11(1): 155-173. magiran.com/p2051323
احمدعلی آصفی، جواد عفیفه، حمید طغرایی، "تحلیل اهمیت عملکرد ویژگی های مسیرهای دوچرخه موثر بر تصمیم دوچرخه سواری با کاربرد مدل IPA"، نشریه مدیریت ورزشی 11، شماره 1 (1398): 155-173. magiran.com/p2051323
Ahmad Ali Asefi , "The importance – performance analysis of characteristics of bike paths effect on cycling decision with IPA model application", Sport Management 11, no.1 (2019): 155-173. magiran.com/p2051323
احمدعلی آصفی، جواد عفیفه، حمید طغرایی، (1398). 'تحلیل اهمیت عملکرد ویژگی های مسیرهای دوچرخه موثر بر تصمیم دوچرخه سواری با کاربرد مدل IPA'، نشریه مدیریت ورزشی، 11(1)، صص.155-173. magiran.com/p2051323
Ahmad Ali Asefi , (2019). 'The importance – performance analysis of characteristics of bike paths effect on cycling decision with IPA model application', Sport Management, 11(1), pp.155-173. magiran.com/p2051323
احمدعلی آصفی؛ جواد عفیفه؛ حمید طغرایی. "تحلیل اهمیت عملکرد ویژگی های مسیرهای دوچرخه موثر بر تصمیم دوچرخه سواری با کاربرد مدل IPA". نشریه مدیریت ورزشی، 11 ،1 ، 1398، 155-173. magiran.com/p2051323
Ahmad Ali Asefi . "The importance – performance analysis of characteristics of bike paths effect on cycling decision with IPA model application", Sport Management, 11, 1, 2019, 155-173. magiran.com/p2051323
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال