ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اشرف سادات اشرفی، دکترمحمدرضا اسعد، دکترفاطمه عسگری، دکترمحسن ایزدیار، (1397). خیال روی تو در هر طریق همره ماست) بررسی جلوه های معشوق در اشعار سعدی و پترارک، جستارنامه ادبیات تطبیقی، 2(4)، 13-47. magiran.com/p2051329
Ashraf Sadat Ashrafi , Dr.Mohammadreza Asad, Dr.Fatemeh Asgari, Dr.Mohsen Izadyar, (2018). comparative analysis between the figure of the beloved in the Saadi and Petrarch's lyrics, Journal Management System, 2(4), 13-47. magiran.com/p2051329
اشرف سادات اشرفی، دکترمحمدرضا اسعد، دکترفاطمه عسگری، دکترمحسن ایزدیار، خیال روی تو در هر طریق همره ماست) بررسی جلوه های معشوق در اشعار سعدی و پترارک. جستارنامه ادبیات تطبیقی، 1397؛ 2(4): 13-47. magiran.com/p2051329
Ashraf Sadat Ashrafi , Dr.Mohammadreza Asad, Dr.Fatemeh Asgari, Dr.Mohsen Izadyar, comparative analysis between the figure of the beloved in the Saadi and Petrarch's lyrics, Journal Management System, 2018; 2(4): 13-47. magiran.com/p2051329
اشرف سادات اشرفی، دکترمحمدرضا اسعد، دکترفاطمه عسگری، دکترمحسن ایزدیار، "خیال روی تو در هر طریق همره ماست) بررسی جلوه های معشوق در اشعار سعدی و پترارک"، جستارنامه ادبیات تطبیقی 2، شماره 4 (1397): 13-47. magiran.com/p2051329
Ashraf Sadat Ashrafi , Dr.Mohammadreza Asad, Dr.Fatemeh Asgari, Dr.Mohsen Izadyar, "comparative analysis between the figure of the beloved in the Saadi and Petrarch's lyrics", Journal Management System 2, no.4 (2018): 13-47. magiran.com/p2051329
اشرف سادات اشرفی، دکترمحمدرضا اسعد، دکترفاطمه عسگری، دکترمحسن ایزدیار، (1397). 'خیال روی تو در هر طریق همره ماست) بررسی جلوه های معشوق در اشعار سعدی و پترارک'، جستارنامه ادبیات تطبیقی، 2(4)، صص.13-47. magiran.com/p2051329
Ashraf Sadat Ashrafi , Dr.Mohammadreza Asad, Dr.Fatemeh Asgari, Dr.Mohsen Izadyar, (2018). 'comparative analysis between the figure of the beloved in the Saadi and Petrarch's lyrics', Journal Management System, 2(4), pp.13-47. magiran.com/p2051329
اشرف سادات اشرفی؛ دکترمحمدرضا اسعد؛ دکترفاطمه عسگری؛ دکترمحسن ایزدیار. "خیال روی تو در هر طریق همره ماست) بررسی جلوه های معشوق در اشعار سعدی و پترارک". جستارنامه ادبیات تطبیقی، 2 ،4 ، 1397، 13-47. magiran.com/p2051329
Ashraf Sadat Ashrafi ; Dr.Mohammadreza Asad; Dr.Fatemeh Asgari; Dr.Mohsen Izadyar. "comparative analysis between the figure of the beloved in the Saadi and Petrarch's lyrics", Journal Management System, 2, 4, 2018, 13-47. magiran.com/p2051329
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال