ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا جلیلی، (1397). تطبیق انتقادی داستان «دریا هنوز آرام است» از احمد محمود با مولفه های مکتب ناتورالیسم، جستارنامه ادبیات تطبیقی، 2(4)، 19-35. magiran.com/p2051333
Reza JALILI , (2018). Critical matching of the story "The sea is still calm" from Ahmad Mahmoud with the components of the school of naturalism, Journal Management System, 2(4), 19-35. magiran.com/p2051333
رضا جلیلی، تطبیق انتقادی داستان «دریا هنوز آرام است» از احمد محمود با مولفه های مکتب ناتورالیسم. جستارنامه ادبیات تطبیقی، 1397؛ 2(4): 19-35. magiran.com/p2051333
Reza JALILI , Critical matching of the story "The sea is still calm" from Ahmad Mahmoud with the components of the school of naturalism, Journal Management System, 2018; 2(4): 19-35. magiran.com/p2051333
رضا جلیلی، "تطبیق انتقادی داستان «دریا هنوز آرام است» از احمد محمود با مولفه های مکتب ناتورالیسم"، جستارنامه ادبیات تطبیقی 2، شماره 4 (1397): 19-35. magiran.com/p2051333
Reza JALILI , "Critical matching of the story "The sea is still calm" from Ahmad Mahmoud with the components of the school of naturalism", Journal Management System 2, no.4 (2018): 19-35. magiran.com/p2051333
رضا جلیلی، (1397). 'تطبیق انتقادی داستان «دریا هنوز آرام است» از احمد محمود با مولفه های مکتب ناتورالیسم'، جستارنامه ادبیات تطبیقی، 2(4)، صص.19-35. magiran.com/p2051333
Reza JALILI , (2018). 'Critical matching of the story "The sea is still calm" from Ahmad Mahmoud with the components of the school of naturalism', Journal Management System, 2(4), pp.19-35. magiran.com/p2051333
رضا جلیلی. "تطبیق انتقادی داستان «دریا هنوز آرام است» از احمد محمود با مولفه های مکتب ناتورالیسم". جستارنامه ادبیات تطبیقی، 2 ،4 ، 1397، 19-35. magiran.com/p2051333
Reza JALILI . "Critical matching of the story "The sea is still calm" from Ahmad Mahmoud with the components of the school of naturalism", Journal Management System, 2, 4, 2018, 19-35. magiran.com/p2051333
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال