ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم ریاضی، محمدحسن میرزامحمدی، محسن ایمانی، (1398). بررسی تحلیلی ویژگی های معلم در اسناد آموزش وپرورش کشور و نقد آن با استفاده از دیدگاه شهید ثانی، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 27(43)، 77-95. magiran.com/p2051365
A&#, Zam Riyazi , Mohammad Hassan Mirzamohammadi, Mohsen Imani, (2019). Analytical Investigation of Teacher Characteristics in Iranian Education Documents and Its Criticism Using Shahid Sani's Viewpoint, , 27(43), 77-95. magiran.com/p2051365
اعظم ریاضی، محمدحسن میرزامحمدی، محسن ایمانی، بررسی تحلیلی ویژگی های معلم در اسناد آموزش وپرورش کشور و نقد آن با استفاده از دیدگاه شهید ثانی. فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 1398؛ 27(43): 77-95. magiran.com/p2051365
A&#, Zam Riyazi , Mohammad Hassan Mirzamohammadi, Mohsen Imani, Analytical Investigation of Teacher Characteristics in Iranian Education Documents and Its Criticism Using Shahid Sani's Viewpoint, , 2019; 27(43): 77-95. magiran.com/p2051365
اعظم ریاضی، محمدحسن میرزامحمدی، محسن ایمانی، "بررسی تحلیلی ویژگی های معلم در اسناد آموزش وپرورش کشور و نقد آن با استفاده از دیدگاه شهید ثانی"، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی 27، شماره 43 (1398): 77-95. magiran.com/p2051365
A&#, Zam Riyazi , Mohammad Hassan Mirzamohammadi, Mohsen Imani, "Analytical Investigation of Teacher Characteristics in Iranian Education Documents and Its Criticism Using Shahid Sani's Viewpoint", 27, no.43 (2019): 77-95. magiran.com/p2051365
اعظم ریاضی، محمدحسن میرزامحمدی، محسن ایمانی، (1398). 'بررسی تحلیلی ویژگی های معلم در اسناد آموزش وپرورش کشور و نقد آن با استفاده از دیدگاه شهید ثانی'، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 27(43)، صص.77-95. magiran.com/p2051365
A&#, Zam Riyazi , Mohammad Hassan Mirzamohammadi, Mohsen Imani, (2019). 'Analytical Investigation of Teacher Characteristics in Iranian Education Documents and Its Criticism Using Shahid Sani's Viewpoint', , 27(43), pp.77-95. magiran.com/p2051365
اعظم ریاضی؛ محمدحسن میرزامحمدی؛ محسن ایمانی. "بررسی تحلیلی ویژگی های معلم در اسناد آموزش وپرورش کشور و نقد آن با استفاده از دیدگاه شهید ثانی". فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 27 ،43 ، 1398، 77-95. magiran.com/p2051365
A&#; Zam Riyazi ; Mohammad Hassan Mirzamohammadi; Mohsen Imani. "Analytical Investigation of Teacher Characteristics in Iranian Education Documents and Its Criticism Using Shahid Sani's Viewpoint", , 27, 43, 2019, 77-95. magiran.com/p2051365
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال