ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید جلال موسوی ، حمیدرضا اسمعیلی، احمد فضائلی، (1398). تحلیل مسیر تاثیر نظام آموزش وپرورش کشور بر توسعه اقتصاد مقاومتی (مبتنی بر تعلیم وتربیت اسلامی)، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 27(43)، 27-55. magiran.com/p2051366
Ahmad Fazaeli, Seyed Jalal Mousavi , Hamidreza Ismaeil, (2019). The Effect of Education and Research System on Moghavemati Economics Development(Based on Islamic education), , 27(43), 27-55. magiran.com/p2051366
سید جلال موسوی ، حمیدرضا اسمعیلی، احمد فضائلی، تحلیل مسیر تاثیر نظام آموزش وپرورش کشور بر توسعه اقتصاد مقاومتی (مبتنی بر تعلیم وتربیت اسلامی). فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 1398؛ 27(43): 27-55. magiran.com/p2051366
Ahmad Fazaeli, Seyed Jalal Mousavi , Hamidreza Ismaeil, The Effect of Education and Research System on Moghavemati Economics Development(Based on Islamic education), , 2019; 27(43): 27-55. magiran.com/p2051366
سید جلال موسوی ، حمیدرضا اسمعیلی، احمد فضائلی، "تحلیل مسیر تاثیر نظام آموزش وپرورش کشور بر توسعه اقتصاد مقاومتی (مبتنی بر تعلیم وتربیت اسلامی)"، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی 27، شماره 43 (1398): 27-55. magiran.com/p2051366
Ahmad Fazaeli, Seyed Jalal Mousavi , Hamidreza Ismaeil, "The Effect of Education and Research System on Moghavemati Economics Development(Based on Islamic education)", 27, no.43 (2019): 27-55. magiran.com/p2051366
سید جلال موسوی ، حمیدرضا اسمعیلی، احمد فضائلی، (1398). 'تحلیل مسیر تاثیر نظام آموزش وپرورش کشور بر توسعه اقتصاد مقاومتی (مبتنی بر تعلیم وتربیت اسلامی)'، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 27(43)، صص.27-55. magiran.com/p2051366
Ahmad Fazaeli, Seyed Jalal Mousavi , Hamidreza Ismaeil, (2019). 'The Effect of Education and Research System on Moghavemati Economics Development(Based on Islamic education)', , 27(43), pp.27-55. magiran.com/p2051366
سید جلال موسوی ؛ حمیدرضا اسمعیلی؛ احمد فضائلی. "تحلیل مسیر تاثیر نظام آموزش وپرورش کشور بر توسعه اقتصاد مقاومتی (مبتنی بر تعلیم وتربیت اسلامی)". فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 27 ،43 ، 1398، 27-55. magiran.com/p2051366
Ahmad Fazaeli; Seyed Jalal Mousavi ; Hamidreza Ismaeil. "The Effect of Education and Research System on Moghavemati Economics Development(Based on Islamic education)", , 27, 43, 2019, 27-55. magiran.com/p2051366
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال