ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رویا عبدالله پور، محمدرضا سرمدی، ذبیح پیرانی، محمد سیفی، (1398). تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان (فبک) بر نگرش اخلاقی دانش آموزان و تبیین مولفه های آن ازمنظر قرآن، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 27(43)، 113-143. magiran.com/p2051369
Roya Abdollah Pour , Mohammad Reza Sarmadi, Zabih Pirani, Mohammad Seyfi, (2019). The Impact of the Philosophy Program for Children (p4c) on students' moral attitudes and their components from the perspective of the Quran, , 27(43), 113-143. magiran.com/p2051369
رویا عبدالله پور، محمدرضا سرمدی، ذبیح پیرانی، محمد سیفی، تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان (فبک) بر نگرش اخلاقی دانش آموزان و تبیین مولفه های آن ازمنظر قرآن. فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 1398؛ 27(43): 113-143. magiran.com/p2051369
Roya Abdollah Pour , Mohammad Reza Sarmadi, Zabih Pirani, Mohammad Seyfi, The Impact of the Philosophy Program for Children (p4c) on students' moral attitudes and their components from the perspective of the Quran, , 2019; 27(43): 113-143. magiran.com/p2051369
رویا عبدالله پور، محمدرضا سرمدی، ذبیح پیرانی، محمد سیفی، "تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان (فبک) بر نگرش اخلاقی دانش آموزان و تبیین مولفه های آن ازمنظر قرآن"، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی 27، شماره 43 (1398): 113-143. magiran.com/p2051369
Roya Abdollah Pour , Mohammad Reza Sarmadi, Zabih Pirani, Mohammad Seyfi, "The Impact of the Philosophy Program for Children (p4c) on students' moral attitudes and their components from the perspective of the Quran", 27, no.43 (2019): 113-143. magiran.com/p2051369
رویا عبدالله پور، محمدرضا سرمدی، ذبیح پیرانی، محمد سیفی، (1398). 'تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان (فبک) بر نگرش اخلاقی دانش آموزان و تبیین مولفه های آن ازمنظر قرآن'، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 27(43)، صص.113-143. magiran.com/p2051369
Roya Abdollah Pour , Mohammad Reza Sarmadi, Zabih Pirani, Mohammad Seyfi, (2019). 'The Impact of the Philosophy Program for Children (p4c) on students' moral attitudes and their components from the perspective of the Quran', , 27(43), pp.113-143. magiran.com/p2051369
رویا عبدالله پور؛ محمدرضا سرمدی؛ ذبیح پیرانی؛ محمد سیفی. "تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان (فبک) بر نگرش اخلاقی دانش آموزان و تبیین مولفه های آن ازمنظر قرآن". فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 27 ،43 ، 1398، 113-143. magiran.com/p2051369
Roya Abdollah Pour ; Mohammad Reza Sarmadi; Zabih Pirani; Mohammad Seyfi. "The Impact of the Philosophy Program for Children (p4c) on students' moral attitudes and their components from the perspective of the Quran", , 27, 43, 2019, 113-143. magiran.com/p2051369
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال