ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیما رزاقی، اسماعیل صائمی، رسول عابدان زاده، (1398). تاثیر بازخورد خودکنترلی بر یادگیری حرکتی، اعتماد به تعادل و خودکارآمدی سالمندان در یک تکلیف تعادلی، فصلنامه مطالعات روان شناسی ورزشی، 8(28)، 207-220. magiran.com/p2051408
Sima Razaghi, Esmaeel Saemi , Rasool Abedanzadeh, (2019). The Effect of Self-Control FeedBack on Motor Learning, Balance Confidence and Elderly’s Self-Efficacy in a Balancing Task, Sport Psychology Studies, 8(28), 207-220. magiran.com/p2051408
سیما رزاقی، اسماعیل صائمی، رسول عابدان زاده، تاثیر بازخورد خودکنترلی بر یادگیری حرکتی، اعتماد به تعادل و خودکارآمدی سالمندان در یک تکلیف تعادلی. فصلنامه مطالعات روان شناسی ورزشی، 1398؛ 8(28): 207-220. magiran.com/p2051408
Sima Razaghi, Esmaeel Saemi , Rasool Abedanzadeh, The Effect of Self-Control FeedBack on Motor Learning, Balance Confidence and Elderly’s Self-Efficacy in a Balancing Task, Sport Psychology Studies, 2019; 8(28): 207-220. magiran.com/p2051408
سیما رزاقی، اسماعیل صائمی، رسول عابدان زاده، "تاثیر بازخورد خودکنترلی بر یادگیری حرکتی، اعتماد به تعادل و خودکارآمدی سالمندان در یک تکلیف تعادلی"، فصلنامه مطالعات روان شناسی ورزشی 8، شماره 28 (1398): 207-220. magiran.com/p2051408
Sima Razaghi, Esmaeel Saemi , Rasool Abedanzadeh, "The Effect of Self-Control FeedBack on Motor Learning, Balance Confidence and Elderly’s Self-Efficacy in a Balancing Task", Sport Psychology Studies 8, no.28 (2019): 207-220. magiran.com/p2051408
سیما رزاقی، اسماعیل صائمی، رسول عابدان زاده، (1398). 'تاثیر بازخورد خودکنترلی بر یادگیری حرکتی، اعتماد به تعادل و خودکارآمدی سالمندان در یک تکلیف تعادلی'، فصلنامه مطالعات روان شناسی ورزشی، 8(28)، صص.207-220. magiran.com/p2051408
Sima Razaghi, Esmaeel Saemi , Rasool Abedanzadeh, (2019). 'The Effect of Self-Control FeedBack on Motor Learning, Balance Confidence and Elderly’s Self-Efficacy in a Balancing Task', Sport Psychology Studies, 8(28), pp.207-220. magiran.com/p2051408
سیما رزاقی؛ اسماعیل صائمی؛ رسول عابدان زاده. "تاثیر بازخورد خودکنترلی بر یادگیری حرکتی، اعتماد به تعادل و خودکارآمدی سالمندان در یک تکلیف تعادلی". فصلنامه مطالعات روان شناسی ورزشی، 8 ،28 ، 1398، 207-220. magiran.com/p2051408
Sima Razaghi; Esmaeel Saemi ; Rasool Abedanzadeh. "The Effect of Self-Control FeedBack on Motor Learning, Balance Confidence and Elderly’s Self-Efficacy in a Balancing Task", Sport Psychology Studies, 8, 28, 2019, 207-220. magiran.com/p2051408
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال