ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسرین بیگلری، سید رضا حسینی نیا، فاطمه بیگلری، (1398). تاثیر سرسختی ذهنی بر شادکامی و عملکرد ورزشی دانشجویان دختر فوتسالیست، فصلنامه مطالعات روان شناسی ورزشی، 8(28)، 221-238. magiran.com/p2051409
Nasrin Biglari, Seyed Reza Hosseininia , Fatemeh Biglari, (2019). The Effect of Mental Hardiness on Happiness and Sport Performance among Futsal Player Female Students, Sport Psychology Studies, 8(28), 221-238. magiran.com/p2051409
نسرین بیگلری، سید رضا حسینی نیا، فاطمه بیگلری، تاثیر سرسختی ذهنی بر شادکامی و عملکرد ورزشی دانشجویان دختر فوتسالیست. فصلنامه مطالعات روان شناسی ورزشی، 1398؛ 8(28): 221-238. magiran.com/p2051409
Nasrin Biglari, Seyed Reza Hosseininia , Fatemeh Biglari, The Effect of Mental Hardiness on Happiness and Sport Performance among Futsal Player Female Students, Sport Psychology Studies, 2019; 8(28): 221-238. magiran.com/p2051409
نسرین بیگلری، سید رضا حسینی نیا، فاطمه بیگلری، "تاثیر سرسختی ذهنی بر شادکامی و عملکرد ورزشی دانشجویان دختر فوتسالیست"، فصلنامه مطالعات روان شناسی ورزشی 8، شماره 28 (1398): 221-238. magiran.com/p2051409
Nasrin Biglari, Seyed Reza Hosseininia , Fatemeh Biglari, "The Effect of Mental Hardiness on Happiness and Sport Performance among Futsal Player Female Students", Sport Psychology Studies 8, no.28 (2019): 221-238. magiran.com/p2051409
نسرین بیگلری، سید رضا حسینی نیا، فاطمه بیگلری، (1398). 'تاثیر سرسختی ذهنی بر شادکامی و عملکرد ورزشی دانشجویان دختر فوتسالیست'، فصلنامه مطالعات روان شناسی ورزشی، 8(28)، صص.221-238. magiran.com/p2051409
Nasrin Biglari, Seyed Reza Hosseininia , Fatemeh Biglari, (2019). 'The Effect of Mental Hardiness on Happiness and Sport Performance among Futsal Player Female Students', Sport Psychology Studies, 8(28), pp.221-238. magiran.com/p2051409
نسرین بیگلری؛ سید رضا حسینی نیا؛ فاطمه بیگلری. "تاثیر سرسختی ذهنی بر شادکامی و عملکرد ورزشی دانشجویان دختر فوتسالیست". فصلنامه مطالعات روان شناسی ورزشی، 8 ،28 ، 1398، 221-238. magiran.com/p2051409
Nasrin Biglari; Seyed Reza Hosseininia ; Fatemeh Biglari. "The Effect of Mental Hardiness on Happiness and Sport Performance among Futsal Player Female Students", Sport Psychology Studies, 8, 28, 2019, 221-238. magiran.com/p2051409
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال