ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهزاد دماری، علیرضا حیدری، بهزاد ادهمی، عباس وثوق، (1398). میزان اجرا و پیاده سازی مواد قانونی بخش سلامت در برنامه ی پنج ساله ی پنجم کشور، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 22(2)، 94-99. magiran.com/p2051416
Behzad Damaru, Alireza Heidari, Behzad Adhami, Abbas Vosoogh, (2019). Evaluation of Implementation Laws for the Health Sector in the Fifth Development Plan, Hakim Health Systems research journal , 22(2), 94-99. magiran.com/p2051416
بهزاد دماری، علیرضا حیدری، بهزاد ادهمی، عباس وثوق، میزان اجرا و پیاده سازی مواد قانونی بخش سلامت در برنامه ی پنج ساله ی پنجم کشور. مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 1398؛ 22(2): 94-99. magiran.com/p2051416
Behzad Damaru, Alireza Heidari, Behzad Adhami, Abbas Vosoogh, Evaluation of Implementation Laws for the Health Sector in the Fifth Development Plan, Hakim Health Systems research journal , 2019; 22(2): 94-99. magiran.com/p2051416
بهزاد دماری، علیرضا حیدری، بهزاد ادهمی، عباس وثوق، "میزان اجرا و پیاده سازی مواد قانونی بخش سلامت در برنامه ی پنج ساله ی پنجم کشور"، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم 22، شماره 2 (1398): 94-99. magiran.com/p2051416
Behzad Damaru, Alireza Heidari, Behzad Adhami, Abbas Vosoogh, "Evaluation of Implementation Laws for the Health Sector in the Fifth Development Plan", Hakim Health Systems research journal 22, no.2 (2019): 94-99. magiran.com/p2051416
بهزاد دماری، علیرضا حیدری، بهزاد ادهمی، عباس وثوق، (1398). 'میزان اجرا و پیاده سازی مواد قانونی بخش سلامت در برنامه ی پنج ساله ی پنجم کشور'، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 22(2)، صص.94-99. magiran.com/p2051416
Behzad Damaru, Alireza Heidari, Behzad Adhami, Abbas Vosoogh, (2019). 'Evaluation of Implementation Laws for the Health Sector in the Fifth Development Plan', Hakim Health Systems research journal , 22(2), pp.94-99. magiran.com/p2051416
بهزاد دماری؛ علیرضا حیدری؛ بهزاد ادهمی؛ عباس وثوق. "میزان اجرا و پیاده سازی مواد قانونی بخش سلامت در برنامه ی پنج ساله ی پنجم کشور". مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 22 ،2 ، 1398، 94-99. magiran.com/p2051416
Behzad Damaru; Alireza Heidari; Behzad Adhami; Abbas Vosoogh. "Evaluation of Implementation Laws for the Health Sector in the Fifth Development Plan", Hakim Health Systems research journal , 22, 2, 2019, 94-99. magiran.com/p2051416
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال