ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید قنبری، علی اردلان، سیروس سالاری، عباس استاد تقی زاده، فرزانه طالبی، رضا عباس زاده، محبوبه رحیمی، حامد توان، آرزو یاری، (1398). اولویت بندی معیارهای انتخاب جامعه جهت اجرای مداخلات مردم محور کاهش خطر بلایا، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 22(2)، 130-137. magiran.com/p2051420
Vahid Ghanbari, Ali Ardalan, Sirus Salari, Abbas Ostadtaghizadeh, Farzaneh Talebi, Reza Abbaszadeh, Mahboubeh Rahimi, Asghar Tavan, Arezoo Yari, (2019). Prioritization Community Selection Criteria for Community-Based Disaster Risk Reduction Intervention, Hakim Health Systems research journal , 22(2), 130-137. magiran.com/p2051420
وحید قنبری، علی اردلان، سیروس سالاری، عباس استاد تقی زاده، فرزانه طالبی، رضا عباس زاده، محبوبه رحیمی، حامد توان، آرزو یاری، اولویت بندی معیارهای انتخاب جامعه جهت اجرای مداخلات مردم محور کاهش خطر بلایا. مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 1398؛ 22(2): 130-137. magiran.com/p2051420
Vahid Ghanbari, Ali Ardalan, Sirus Salari, Abbas Ostadtaghizadeh, Farzaneh Talebi, Reza Abbaszadeh, Mahboubeh Rahimi, Asghar Tavan, Arezoo Yari, Prioritization Community Selection Criteria for Community-Based Disaster Risk Reduction Intervention, Hakim Health Systems research journal , 2019; 22(2): 130-137. magiran.com/p2051420
وحید قنبری، علی اردلان، سیروس سالاری، عباس استاد تقی زاده، فرزانه طالبی، رضا عباس زاده، محبوبه رحیمی، حامد توان، آرزو یاری، "اولویت بندی معیارهای انتخاب جامعه جهت اجرای مداخلات مردم محور کاهش خطر بلایا"، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم 22، شماره 2 (1398): 130-137. magiran.com/p2051420
Vahid Ghanbari, Ali Ardalan, Sirus Salari, Abbas Ostadtaghizadeh, Farzaneh Talebi, Reza Abbaszadeh, Mahboubeh Rahimi, Asghar Tavan, Arezoo Yari, "Prioritization Community Selection Criteria for Community-Based Disaster Risk Reduction Intervention", Hakim Health Systems research journal 22, no.2 (2019): 130-137. magiran.com/p2051420
وحید قنبری، علی اردلان، سیروس سالاری، عباس استاد تقی زاده، فرزانه طالبی، رضا عباس زاده، محبوبه رحیمی، حامد توان، آرزو یاری، (1398). 'اولویت بندی معیارهای انتخاب جامعه جهت اجرای مداخلات مردم محور کاهش خطر بلایا'، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 22(2)، صص.130-137. magiran.com/p2051420
Vahid Ghanbari, Ali Ardalan, Sirus Salari, Abbas Ostadtaghizadeh, Farzaneh Talebi, Reza Abbaszadeh, Mahboubeh Rahimi, Asghar Tavan, Arezoo Yari, (2019). 'Prioritization Community Selection Criteria for Community-Based Disaster Risk Reduction Intervention', Hakim Health Systems research journal , 22(2), pp.130-137. magiran.com/p2051420
وحید قنبری؛ علی اردلان؛ سیروس سالاری؛ عباس استاد تقی زاده؛ فرزانه طالبی؛ رضا عباس زاده؛ محبوبه رحیمی؛ حامد توان؛ آرزو یاری. "اولویت بندی معیارهای انتخاب جامعه جهت اجرای مداخلات مردم محور کاهش خطر بلایا". مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 22 ،2 ، 1398، 130-137. magiran.com/p2051420
Vahid Ghanbari; Ali Ardalan; Sirus Salari; Abbas Ostadtaghizadeh; Farzaneh Talebi; Reza Abbaszadeh; Mahboubeh Rahimi; Asghar Tavan; Arezoo Yari. "Prioritization Community Selection Criteria for Community-Based Disaster Risk Reduction Intervention", Hakim Health Systems research journal , 22, 2, 2019, 130-137. magiran.com/p2051420
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال