ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه عزیزی، حمزه امیری، احمد اسماعیلی، (1398). اثر ملاتونین بر برخی ویژگی های مورفولوفیزیولوژیکی گیاه لوبیا رقم صدری (Phaseolus vulgaris cv. Sadri) تحت تنش شوری، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32(3)، 698-711. magiran.com/p2051441
Fatemeh Azizi, Hamzeh Amiri , Ahmad Ismaili, (2019). Effect of Melatonin on Some Morphophysiological Characteristics of Phaseolus vulgaris cv. Sadri under Salinity Stress, Journal of Plant Research, 32(3), 698-711. magiran.com/p2051441
فاطمه عزیزی، حمزه امیری، احمد اسماعیلی، اثر ملاتونین بر برخی ویژگی های مورفولوفیزیولوژیکی گیاه لوبیا رقم صدری (Phaseolus vulgaris cv. Sadri) تحت تنش شوری. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1398؛ 32(3): 698-711. magiran.com/p2051441
Fatemeh Azizi, Hamzeh Amiri , Ahmad Ismaili, Effect of Melatonin on Some Morphophysiological Characteristics of Phaseolus vulgaris cv. Sadri under Salinity Stress, Journal of Plant Research, 2019; 32(3): 698-711. magiran.com/p2051441
فاطمه عزیزی، حمزه امیری، احمد اسماعیلی، "اثر ملاتونین بر برخی ویژگی های مورفولوفیزیولوژیکی گیاه لوبیا رقم صدری (Phaseolus vulgaris cv. Sadri) تحت تنش شوری"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 32، شماره 3 (1398): 698-711. magiran.com/p2051441
Fatemeh Azizi, Hamzeh Amiri , Ahmad Ismaili, "Effect of Melatonin on Some Morphophysiological Characteristics of Phaseolus vulgaris cv. Sadri under Salinity Stress", Journal of Plant Research 32, no.3 (2019): 698-711. magiran.com/p2051441
فاطمه عزیزی، حمزه امیری، احمد اسماعیلی، (1398). 'اثر ملاتونین بر برخی ویژگی های مورفولوفیزیولوژیکی گیاه لوبیا رقم صدری (Phaseolus vulgaris cv. Sadri) تحت تنش شوری'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32(3)، صص.698-711. magiran.com/p2051441
Fatemeh Azizi, Hamzeh Amiri , Ahmad Ismaili, (2019). 'Effect of Melatonin on Some Morphophysiological Characteristics of Phaseolus vulgaris cv. Sadri under Salinity Stress', Journal of Plant Research, 32(3), pp.698-711. magiran.com/p2051441
فاطمه عزیزی؛ حمزه امیری؛ احمد اسماعیلی. "اثر ملاتونین بر برخی ویژگی های مورفولوفیزیولوژیکی گیاه لوبیا رقم صدری (Phaseolus vulgaris cv. Sadri) تحت تنش شوری". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32 ،3 ، 1398، 698-711. magiran.com/p2051441
Fatemeh Azizi; Hamzeh Amiri ; Ahmad Ismaili. "Effect of Melatonin on Some Morphophysiological Characteristics of Phaseolus vulgaris cv. Sadri under Salinity Stress", Journal of Plant Research, 32, 3, 2019, 698-711. magiran.com/p2051441
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال