ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی صالحی فر، منصور افشار محمدیان، (1398). ارزیابی مقایسه ایی تیمار کود مرغی و شیمیایی بر عملکرد، غلظت عناصر غذایی و کیفیت دانه برنج (Oryza sativa L.)، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32(4)، 862-872. magiran.com/p2051458
Mostafa Salehifar, (2020). Comparative evaluation of chicken manure and chemical fertilizer on yield, nutrient concentrations and grain quality of rice (Oryza sativa L.), Journal of Plant Research, 32(4), 862-872. magiran.com/p2051458
مصطفی صالحی فر، منصور افشار محمدیان، ارزیابی مقایسه ایی تیمار کود مرغی و شیمیایی بر عملکرد، غلظت عناصر غذایی و کیفیت دانه برنج (Oryza sativa L.). مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1398؛ 32(4): 862-872. magiran.com/p2051458
Mostafa Salehifar, Comparative evaluation of chicken manure and chemical fertilizer on yield, nutrient concentrations and grain quality of rice (Oryza sativa L.), Journal of Plant Research, 2020; 32(4): 862-872. magiran.com/p2051458
مصطفی صالحی فر، منصور افشار محمدیان، "ارزیابی مقایسه ایی تیمار کود مرغی و شیمیایی بر عملکرد، غلظت عناصر غذایی و کیفیت دانه برنج (Oryza sativa L.)"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 32، شماره 4 (1398): 862-872. magiran.com/p2051458
Mostafa Salehifar, "Comparative evaluation of chicken manure and chemical fertilizer on yield, nutrient concentrations and grain quality of rice (Oryza sativa L.)", Journal of Plant Research 32, no.4 (2020): 862-872. magiran.com/p2051458
مصطفی صالحی فر، منصور افشار محمدیان، (1398). 'ارزیابی مقایسه ایی تیمار کود مرغی و شیمیایی بر عملکرد، غلظت عناصر غذایی و کیفیت دانه برنج (Oryza sativa L.)'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32(4)، صص.862-872. magiran.com/p2051458
Mostafa Salehifar, (2020). 'Comparative evaluation of chicken manure and chemical fertilizer on yield, nutrient concentrations and grain quality of rice (Oryza sativa L.)', Journal of Plant Research, 32(4), pp.862-872. magiran.com/p2051458
مصطفی صالحی فر؛ منصور افشار محمدیان. "ارزیابی مقایسه ایی تیمار کود مرغی و شیمیایی بر عملکرد، غلظت عناصر غذایی و کیفیت دانه برنج (Oryza sativa L.)". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32 ،4 ، 1398، 862-872. magiran.com/p2051458
Mostafa Salehifar. "Comparative evaluation of chicken manure and chemical fertilizer on yield, nutrient concentrations and grain quality of rice (Oryza sativa L.)", Journal of Plant Research, 32, 4, 2020, 862-872. magiran.com/p2051458
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال