ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر عالم تبریز، فرنوش خالدیان، مصطفی مهدی پور، (1398). ایجاد حدود کنترلی در شاخص های عملکرد زمانی برنامه پروژه با شبیه سازی مونت کارلو و روش طول زمان کسب شده، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 32(1)، 3-25. magiran.com/p2051459
Akbar Alam Tabriz, Farnoosh Khaledian, Mostafa Mahdipour, (2019). Establishing Control Limits on Time Performance Indicators of Projects through Monte Carlo Simulation and Earned Duration Management, Journal of Management and Development Process, 32(1), 3-25. magiran.com/p2051459
اکبر عالم تبریز، فرنوش خالدیان، مصطفی مهدی پور، ایجاد حدود کنترلی در شاخص های عملکرد زمانی برنامه پروژه با شبیه سازی مونت کارلو و روش طول زمان کسب شده. فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 1398؛ 32(1): 3-25. magiran.com/p2051459
Akbar Alam Tabriz, Farnoosh Khaledian, Mostafa Mahdipour, Establishing Control Limits on Time Performance Indicators of Projects through Monte Carlo Simulation and Earned Duration Management, Journal of Management and Development Process, 2019; 32(1): 3-25. magiran.com/p2051459
اکبر عالم تبریز، فرنوش خالدیان، مصطفی مهدی پور، "ایجاد حدود کنترلی در شاخص های عملکرد زمانی برنامه پروژه با شبیه سازی مونت کارلو و روش طول زمان کسب شده"، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه 32، شماره 1 (1398): 3-25. magiran.com/p2051459
Akbar Alam Tabriz, Farnoosh Khaledian, Mostafa Mahdipour, "Establishing Control Limits on Time Performance Indicators of Projects through Monte Carlo Simulation and Earned Duration Management", Journal of Management and Development Process 32, no.1 (2019): 3-25. magiran.com/p2051459
اکبر عالم تبریز، فرنوش خالدیان، مصطفی مهدی پور، (1398). 'ایجاد حدود کنترلی در شاخص های عملکرد زمانی برنامه پروژه با شبیه سازی مونت کارلو و روش طول زمان کسب شده'، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 32(1)، صص.3-25. magiran.com/p2051459
Akbar Alam Tabriz, Farnoosh Khaledian, Mostafa Mahdipour, (2019). 'Establishing Control Limits on Time Performance Indicators of Projects through Monte Carlo Simulation and Earned Duration Management', Journal of Management and Development Process, 32(1), pp.3-25. magiran.com/p2051459
اکبر عالم تبریز؛ فرنوش خالدیان؛ مصطفی مهدی پور. "ایجاد حدود کنترلی در شاخص های عملکرد زمانی برنامه پروژه با شبیه سازی مونت کارلو و روش طول زمان کسب شده". فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 32 ،1 ، 1398، 3-25. magiran.com/p2051459
Akbar Alam Tabriz; Farnoosh Khaledian; Mostafa Mahdipour. "Establishing Control Limits on Time Performance Indicators of Projects through Monte Carlo Simulation and Earned Duration Management", Journal of Management and Development Process, 32, 1, 2019, 3-25. magiran.com/p2051459
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال