ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس ضیائی کیا، علی جهانگیری، جواد محرابی، علی داوری، (1398). بررسی آثار راهبرد کارآفرینی در شرکتهای وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 32(1)، 87-111. magiran.com/p2051462
Abbas Ziaeikia, Ali Jahangiri, Javad Mehrabi, Ali Davari, (2019). Effects of Organizational Entrepreneurship Strategy in Companies Affiliated to the Organization for Development and Renewal of Mining and Mineral Industries of Iran, Journal of Management and Development Process, 32(1), 87-111. magiran.com/p2051462
عباس ضیائی کیا، علی جهانگیری، جواد محرابی، علی داوری، بررسی آثار راهبرد کارآفرینی در شرکتهای وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران. فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 1398؛ 32(1): 87-111. magiran.com/p2051462
Abbas Ziaeikia, Ali Jahangiri, Javad Mehrabi, Ali Davari, Effects of Organizational Entrepreneurship Strategy in Companies Affiliated to the Organization for Development and Renewal of Mining and Mineral Industries of Iran, Journal of Management and Development Process, 2019; 32(1): 87-111. magiran.com/p2051462
عباس ضیائی کیا، علی جهانگیری، جواد محرابی، علی داوری، "بررسی آثار راهبرد کارآفرینی در شرکتهای وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران"، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه 32، شماره 1 (1398): 87-111. magiran.com/p2051462
Abbas Ziaeikia, Ali Jahangiri, Javad Mehrabi, Ali Davari, "Effects of Organizational Entrepreneurship Strategy in Companies Affiliated to the Organization for Development and Renewal of Mining and Mineral Industries of Iran", Journal of Management and Development Process 32, no.1 (2019): 87-111. magiran.com/p2051462
عباس ضیائی کیا، علی جهانگیری، جواد محرابی، علی داوری، (1398). 'بررسی آثار راهبرد کارآفرینی در شرکتهای وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران'، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 32(1)، صص.87-111. magiran.com/p2051462
Abbas Ziaeikia, Ali Jahangiri, Javad Mehrabi, Ali Davari, (2019). 'Effects of Organizational Entrepreneurship Strategy in Companies Affiliated to the Organization for Development and Renewal of Mining and Mineral Industries of Iran', Journal of Management and Development Process, 32(1), pp.87-111. magiran.com/p2051462
عباس ضیائی کیا؛ علی جهانگیری؛ جواد محرابی؛ علی داوری. "بررسی آثار راهبرد کارآفرینی در شرکتهای وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران". فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 32 ،1 ، 1398، 87-111. magiran.com/p2051462
Abbas Ziaeikia; Ali Jahangiri; Javad Mehrabi; Ali Davari. "Effects of Organizational Entrepreneurship Strategy in Companies Affiliated to the Organization for Development and Renewal of Mining and Mineral Industries of Iran", Journal of Management and Development Process, 32, 1, 2019, 87-111. magiran.com/p2051462
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال