ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی یزدان شناس، مصطفی آقایی، (1398). الگوی اثرگذاری جو اخلاقی ادراک شده، اعتماد سازمانی، و عملکرد پیشگامانه خدمت به مشتری؛ نقش سیاسی کاری ادراک شده در نظام پاداش سازمان، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 32(1)، 135-157. magiran.com/p2051464
Mehdi Yazdanshenas, Mostafa Aghaei, (2019). A Model for the Effects of Ethical Work Climate, Organizational Trust and Proactive Customer Services Performance: The Role of Perceived Politicizing in Organization’s Reward System, Journal of Management and Development Process, 32(1), 135-157. magiran.com/p2051464
مهدی یزدان شناس، مصطفی آقایی، الگوی اثرگذاری جو اخلاقی ادراک شده، اعتماد سازمانی، و عملکرد پیشگامانه خدمت به مشتری؛ نقش سیاسی کاری ادراک شده در نظام پاداش سازمان. فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 1398؛ 32(1): 135-157. magiran.com/p2051464
Mehdi Yazdanshenas, Mostafa Aghaei, A Model for the Effects of Ethical Work Climate, Organizational Trust and Proactive Customer Services Performance: The Role of Perceived Politicizing in Organization’s Reward System, Journal of Management and Development Process, 2019; 32(1): 135-157. magiran.com/p2051464
مهدی یزدان شناس، مصطفی آقایی، "الگوی اثرگذاری جو اخلاقی ادراک شده، اعتماد سازمانی، و عملکرد پیشگامانه خدمت به مشتری؛ نقش سیاسی کاری ادراک شده در نظام پاداش سازمان"، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه 32، شماره 1 (1398): 135-157. magiran.com/p2051464
Mehdi Yazdanshenas, Mostafa Aghaei, "A Model for the Effects of Ethical Work Climate, Organizational Trust and Proactive Customer Services Performance: The Role of Perceived Politicizing in Organization’s Reward System", Journal of Management and Development Process 32, no.1 (2019): 135-157. magiran.com/p2051464
مهدی یزدان شناس، مصطفی آقایی، (1398). 'الگوی اثرگذاری جو اخلاقی ادراک شده، اعتماد سازمانی، و عملکرد پیشگامانه خدمت به مشتری؛ نقش سیاسی کاری ادراک شده در نظام پاداش سازمان'، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 32(1)، صص.135-157. magiran.com/p2051464
Mehdi Yazdanshenas, Mostafa Aghaei, (2019). 'A Model for the Effects of Ethical Work Climate, Organizational Trust and Proactive Customer Services Performance: The Role of Perceived Politicizing in Organization’s Reward System', Journal of Management and Development Process, 32(1), pp.135-157. magiran.com/p2051464
مهدی یزدان شناس؛ مصطفی آقایی. "الگوی اثرگذاری جو اخلاقی ادراک شده، اعتماد سازمانی، و عملکرد پیشگامانه خدمت به مشتری؛ نقش سیاسی کاری ادراک شده در نظام پاداش سازمان". فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 32 ،1 ، 1398، 135-157. magiran.com/p2051464
Mehdi Yazdanshenas; Mostafa Aghaei. "A Model for the Effects of Ethical Work Climate, Organizational Trust and Proactive Customer Services Performance: The Role of Perceived Politicizing in Organization’s Reward System", Journal of Management and Development Process, 32, 1, 2019, 135-157. magiran.com/p2051464
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال