ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین فلاح، (1398). تعیین نسبت بهینه پنجره به دیوار در جبهه جنوبی ساختمان های آموزشی در کرمان، فصلنامه نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی، 9(2)، 105-115. magiran.com/p2051478
Hossein Fallah, (2019). Determining the Most Efficient Window-to-Wall Ratio in Southern Façade of Educational Buildings in Kerman, Naqshejahan- Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning, 9(2), 105-115. magiran.com/p2051478
حسین فلاح، تعیین نسبت بهینه پنجره به دیوار در جبهه جنوبی ساختمان های آموزشی در کرمان. فصلنامه نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی، 1398؛ 9(2): 105-115. magiran.com/p2051478
Hossein Fallah, Determining the Most Efficient Window-to-Wall Ratio in Southern Façade of Educational Buildings in Kerman, Naqshejahan- Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning, 2019; 9(2): 105-115. magiran.com/p2051478
حسین فلاح، "تعیین نسبت بهینه پنجره به دیوار در جبهه جنوبی ساختمان های آموزشی در کرمان"، فصلنامه نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی 9، شماره 2 (1398): 105-115. magiran.com/p2051478
Hossein Fallah, "Determining the Most Efficient Window-to-Wall Ratio in Southern Façade of Educational Buildings in Kerman", Naqshejahan- Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning 9, no.2 (2019): 105-115. magiran.com/p2051478
حسین فلاح، (1398). 'تعیین نسبت بهینه پنجره به دیوار در جبهه جنوبی ساختمان های آموزشی در کرمان'، فصلنامه نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی، 9(2)، صص.105-115. magiran.com/p2051478
Hossein Fallah, (2019). 'Determining the Most Efficient Window-to-Wall Ratio in Southern Façade of Educational Buildings in Kerman', Naqshejahan- Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning, 9(2), pp.105-115. magiran.com/p2051478
حسین فلاح. "تعیین نسبت بهینه پنجره به دیوار در جبهه جنوبی ساختمان های آموزشی در کرمان". فصلنامه نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی، 9 ،2 ، 1398، 105-115. magiran.com/p2051478
Hossein Fallah. "Determining the Most Efficient Window-to-Wall Ratio in Southern Façade of Educational Buildings in Kerman", Naqshejahan- Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning, 9, 2, 2019, 105-115. magiran.com/p2051478
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال