ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مهدی مولایی، پیمان پیله چی ها، عطیه شادان فر، (1398). بهینه سازی تناسبات بازشو و جبهه نورگیری با رویکرد کاهش مصرف انرژی در ساختمان های اداری، فصلنامه نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی، 9(2)، 117-123. magiran.com/p2051479
Mohammad Mehdi Moulaii, Peiman Pilechiha, Atiye Shadan Far, (2019). Optimization of Window Proportions with an Approach to Reducing Energy Consumption in Office Buildings, Naqshejahan- Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning, 9(2), 117-123. magiran.com/p2051479
محمد مهدی مولایی، پیمان پیله چی ها، عطیه شادان فر، بهینه سازی تناسبات بازشو و جبهه نورگیری با رویکرد کاهش مصرف انرژی در ساختمان های اداری. فصلنامه نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی، 1398؛ 9(2): 117-123. magiran.com/p2051479
Mohammad Mehdi Moulaii, Peiman Pilechiha, Atiye Shadan Far, Optimization of Window Proportions with an Approach to Reducing Energy Consumption in Office Buildings, Naqshejahan- Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning, 2019; 9(2): 117-123. magiran.com/p2051479
محمد مهدی مولایی، پیمان پیله چی ها، عطیه شادان فر، "بهینه سازی تناسبات بازشو و جبهه نورگیری با رویکرد کاهش مصرف انرژی در ساختمان های اداری"، فصلنامه نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی 9، شماره 2 (1398): 117-123. magiran.com/p2051479
Mohammad Mehdi Moulaii, Peiman Pilechiha, Atiye Shadan Far, "Optimization of Window Proportions with an Approach to Reducing Energy Consumption in Office Buildings", Naqshejahan- Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning 9, no.2 (2019): 117-123. magiran.com/p2051479
محمد مهدی مولایی، پیمان پیله چی ها، عطیه شادان فر، (1398). 'بهینه سازی تناسبات بازشو و جبهه نورگیری با رویکرد کاهش مصرف انرژی در ساختمان های اداری'، فصلنامه نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی، 9(2)، صص.117-123. magiran.com/p2051479
Mohammad Mehdi Moulaii, Peiman Pilechiha, Atiye Shadan Far, (2019). 'Optimization of Window Proportions with an Approach to Reducing Energy Consumption in Office Buildings', Naqshejahan- Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning, 9(2), pp.117-123. magiran.com/p2051479
محمد مهدی مولایی؛ پیمان پیله چی ها؛ عطیه شادان فر. "بهینه سازی تناسبات بازشو و جبهه نورگیری با رویکرد کاهش مصرف انرژی در ساختمان های اداری". فصلنامه نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی، 9 ،2 ، 1398، 117-123. magiran.com/p2051479
Mohammad Mehdi Moulaii; Peiman Pilechiha; Atiye Shadan Far. "Optimization of Window Proportions with an Approach to Reducing Energy Consumption in Office Buildings", Naqshejahan- Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning, 9, 2, 2019, 117-123. magiran.com/p2051479
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال