ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید شاویسی زاد، مجید درویشی، فرامرز خان محمدی، منوچهر نظری، الهام فتحی، (1398). رابطه راهبردهای کنترل تعارض و سخت رویی با سردمزاجی عاطفی زوجین، مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 4(37)، 1-28. magiran.com/p2051514
, (2019). The relationship between conflict and hard-of-control conflict management strategies with the emotional coldness of couples, Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 4(37), 1-28. magiran.com/p2051514
سعید شاویسی زاد، مجید درویشی، فرامرز خان محمدی، منوچهر نظری، الهام فتحی، رابطه راهبردهای کنترل تعارض و سخت رویی با سردمزاجی عاطفی زوجین. مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 1398؛ 4(37): 1-28. magiran.com/p2051514
, The relationship between conflict and hard-of-control conflict management strategies with the emotional coldness of couples, Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 2019; 4(37): 1-28. magiran.com/p2051514
سعید شاویسی زاد، مجید درویشی، فرامرز خان محمدی، منوچهر نظری، الهام فتحی، "رابطه راهبردهای کنترل تعارض و سخت رویی با سردمزاجی عاطفی زوجین"، مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری 4، شماره 37 (1398): 1-28. magiran.com/p2051514
, "The relationship between conflict and hard-of-control conflict management strategies with the emotional coldness of couples", Journal of New Advances in Behavioral Sciences 4, no.37 (2019): 1-28. magiran.com/p2051514
سعید شاویسی زاد، مجید درویشی، فرامرز خان محمدی، منوچهر نظری، الهام فتحی، (1398). 'رابطه راهبردهای کنترل تعارض و سخت رویی با سردمزاجی عاطفی زوجین'، مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 4(37)، صص.1-28. magiran.com/p2051514
, (2019). 'The relationship between conflict and hard-of-control conflict management strategies with the emotional coldness of couples', Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 4(37), pp.1-28. magiran.com/p2051514
سعید شاویسی زاد؛ مجید درویشی؛ فرامرز خان محمدی؛ منوچهر نظری؛ الهام فتحی. "رابطه راهبردهای کنترل تعارض و سخت رویی با سردمزاجی عاطفی زوجین". مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 4 ،37 ، 1398، 1-28. magiran.com/p2051514
. "The relationship between conflict and hard-of-control conflict management strategies with the emotional coldness of couples", Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 4, 37, 2019, 1-28. magiran.com/p2051514
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال