ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه رضایی، فرامرز ملکیان، (1398). اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی _ رفتاری بر رشد اجتماعی و کاهش هراس اجتماعی کودکان پایه اول دبستان شهر کرمانشاه، مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 4(37)، 29-50. magiran.com/p2051515
, (2019). The Effectiveness of Cognitive Behavior based Play Therapy on Social Development and Social Phobia of Preschool Children in Kermanshah City, Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 4(37), 29-50. magiran.com/p2051515
فاطمه رضایی، فرامرز ملکیان، اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی _ رفتاری بر رشد اجتماعی و کاهش هراس اجتماعی کودکان پایه اول دبستان شهر کرمانشاه. مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 1398؛ 4(37): 29-50. magiran.com/p2051515
, The Effectiveness of Cognitive Behavior based Play Therapy on Social Development and Social Phobia of Preschool Children in Kermanshah City, Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 2019; 4(37): 29-50. magiran.com/p2051515
فاطمه رضایی، فرامرز ملکیان، "اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی _ رفتاری بر رشد اجتماعی و کاهش هراس اجتماعی کودکان پایه اول دبستان شهر کرمانشاه"، مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری 4، شماره 37 (1398): 29-50. magiran.com/p2051515
, "The Effectiveness of Cognitive Behavior based Play Therapy on Social Development and Social Phobia of Preschool Children in Kermanshah City", Journal of New Advances in Behavioral Sciences 4, no.37 (2019): 29-50. magiran.com/p2051515
فاطمه رضایی، فرامرز ملکیان، (1398). 'اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی _ رفتاری بر رشد اجتماعی و کاهش هراس اجتماعی کودکان پایه اول دبستان شهر کرمانشاه'، مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 4(37)، صص.29-50. magiran.com/p2051515
, (2019). 'The Effectiveness of Cognitive Behavior based Play Therapy on Social Development and Social Phobia of Preschool Children in Kermanshah City', Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 4(37), pp.29-50. magiran.com/p2051515
فاطمه رضایی؛ فرامرز ملکیان. "اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی _ رفتاری بر رشد اجتماعی و کاهش هراس اجتماعی کودکان پایه اول دبستان شهر کرمانشاه". مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 4 ،37 ، 1398، 29-50. magiran.com/p2051515
. "The Effectiveness of Cognitive Behavior based Play Therapy on Social Development and Social Phobia of Preschool Children in Kermanshah City", Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 4, 37, 2019, 29-50. magiran.com/p2051515
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال