ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا کاشانی وحید، زهرا کاشانی وحید ، (1398). مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و درمان پذیرش/تعهد به شیوه گروهی بر جهت گیری هیجانی به رابطه جنسی در زنان متاهل دارای خودکارآمدی جنسی پایین، مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 4(37)، 51-72. magiran.com/p2051516
, (2019). The comparison of the effectiveness of schema therapy and acceptance commitment based on group therapy on emotional orientation in sexual relation of women with low sexual self-efficacy, Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 4(37), 51-72. magiran.com/p2051516
سارا کاشانی وحید، زهرا کاشانی وحید ، مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و درمان پذیرش/تعهد به شیوه گروهی بر جهت گیری هیجانی به رابطه جنسی در زنان متاهل دارای خودکارآمدی جنسی پایین. مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 1398؛ 4(37): 51-72. magiran.com/p2051516
, The comparison of the effectiveness of schema therapy and acceptance commitment based on group therapy on emotional orientation in sexual relation of women with low sexual self-efficacy, Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 2019; 4(37): 51-72. magiran.com/p2051516
سارا کاشانی وحید، زهرا کاشانی وحید ، "مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و درمان پذیرش/تعهد به شیوه گروهی بر جهت گیری هیجانی به رابطه جنسی در زنان متاهل دارای خودکارآمدی جنسی پایین"، مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری 4، شماره 37 (1398): 51-72. magiran.com/p2051516
, "The comparison of the effectiveness of schema therapy and acceptance commitment based on group therapy on emotional orientation in sexual relation of women with low sexual self-efficacy", Journal of New Advances in Behavioral Sciences 4, no.37 (2019): 51-72. magiran.com/p2051516
سارا کاشانی وحید، زهرا کاشانی وحید ، (1398). 'مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و درمان پذیرش/تعهد به شیوه گروهی بر جهت گیری هیجانی به رابطه جنسی در زنان متاهل دارای خودکارآمدی جنسی پایین'، مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 4(37)، صص.51-72. magiran.com/p2051516
, (2019). 'The comparison of the effectiveness of schema therapy and acceptance commitment based on group therapy on emotional orientation in sexual relation of women with low sexual self-efficacy', Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 4(37), pp.51-72. magiran.com/p2051516
سارا کاشانی وحید؛ زهرا کاشانی وحید . "مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و درمان پذیرش/تعهد به شیوه گروهی بر جهت گیری هیجانی به رابطه جنسی در زنان متاهل دارای خودکارآمدی جنسی پایین". مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری، 4 ،37 ، 1398، 51-72. magiran.com/p2051516
. "The comparison of the effectiveness of schema therapy and acceptance commitment based on group therapy on emotional orientation in sexual relation of women with low sexual self-efficacy", Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 4, 37, 2019, 51-72. magiran.com/p2051516
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال