ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام حاجی حسینی، علی اصغر نورسته، حسن دانشمندی، (1398). مقایسه قدرت ایزومتریک و ثبات عملکردی عضلات کمربند شانه ای در زنان والیبالیست با و بدون دیسکینزی کتف، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 8(5)، 24-32. magiran.com/p2051521
Elham Hajihosseini, Ali Asghar Norasteh, Hassan Daneshmandi, (2019). Comparison of Isometric Strength and Functional Stability of Shoulder Girdle Muscles in Volleyball Women Players with and without Scapular Dyskinesia, Journal of Health Promotion Management, 8(5), 24-32. magiran.com/p2051521
الهام حاجی حسینی، علی اصغر نورسته، حسن دانشمندی، مقایسه قدرت ایزومتریک و ثبات عملکردی عضلات کمربند شانه ای در زنان والیبالیست با و بدون دیسکینزی کتف. نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 1398؛ 8(5): 24-32. magiran.com/p2051521
Elham Hajihosseini, Ali Asghar Norasteh, Hassan Daneshmandi, Comparison of Isometric Strength and Functional Stability of Shoulder Girdle Muscles in Volleyball Women Players with and without Scapular Dyskinesia, Journal of Health Promotion Management, 2019; 8(5): 24-32. magiran.com/p2051521
الهام حاجی حسینی، علی اصغر نورسته، حسن دانشمندی، "مقایسه قدرت ایزومتریک و ثبات عملکردی عضلات کمربند شانه ای در زنان والیبالیست با و بدون دیسکینزی کتف"، نشریه مدیریت ارتقای سلامت 8، شماره 5 (1398): 24-32. magiran.com/p2051521
Elham Hajihosseini, Ali Asghar Norasteh, Hassan Daneshmandi, "Comparison of Isometric Strength and Functional Stability of Shoulder Girdle Muscles in Volleyball Women Players with and without Scapular Dyskinesia", Journal of Health Promotion Management 8, no.5 (2019): 24-32. magiran.com/p2051521
الهام حاجی حسینی، علی اصغر نورسته، حسن دانشمندی، (1398). 'مقایسه قدرت ایزومتریک و ثبات عملکردی عضلات کمربند شانه ای در زنان والیبالیست با و بدون دیسکینزی کتف'، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 8(5)، صص.24-32. magiran.com/p2051521
Elham Hajihosseini, Ali Asghar Norasteh, Hassan Daneshmandi, (2019). 'Comparison of Isometric Strength and Functional Stability of Shoulder Girdle Muscles in Volleyball Women Players with and without Scapular Dyskinesia', Journal of Health Promotion Management, 8(5), pp.24-32. magiran.com/p2051521
الهام حاجی حسینی؛ علی اصغر نورسته؛ حسن دانشمندی. "مقایسه قدرت ایزومتریک و ثبات عملکردی عضلات کمربند شانه ای در زنان والیبالیست با و بدون دیسکینزی کتف". نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 8 ،5 ، 1398، 24-32. magiran.com/p2051521
Elham Hajihosseini; Ali Asghar Norasteh; Hassan Daneshmandi. "Comparison of Isometric Strength and Functional Stability of Shoulder Girdle Muscles in Volleyball Women Players with and without Scapular Dyskinesia", Journal of Health Promotion Management, 8, 5, 2019, 24-32. magiran.com/p2051521
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال