ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نکیسا جهانبخش اصلی، فاطیما سدادی، محمدعلی بهشتی نیا، (1398). بررسی ترکیب روش خانه کیفیت و تحلیل سروکوال در کیفیت خدمات کلینیک پزشکی، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 8(5)، 49-55. magiran.com/p2051524
Nakisa Jahanbakhsh Asli, Fatima Sedady, Mohammad Ali Beheshtinia, (2019). Combining Quality House Method and Servqual Analysis in Quality of Medical Clinic Services, Journal of Health Promotion Management, 8(5), 49-55. magiran.com/p2051524
نکیسا جهانبخش اصلی، فاطیما سدادی، محمدعلی بهشتی نیا، بررسی ترکیب روش خانه کیفیت و تحلیل سروکوال در کیفیت خدمات کلینیک پزشکی. نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 1398؛ 8(5): 49-55. magiran.com/p2051524
Nakisa Jahanbakhsh Asli, Fatima Sedady, Mohammad Ali Beheshtinia, Combining Quality House Method and Servqual Analysis in Quality of Medical Clinic Services, Journal of Health Promotion Management, 2019; 8(5): 49-55. magiran.com/p2051524
نکیسا جهانبخش اصلی، فاطیما سدادی، محمدعلی بهشتی نیا، "بررسی ترکیب روش خانه کیفیت و تحلیل سروکوال در کیفیت خدمات کلینیک پزشکی"، نشریه مدیریت ارتقای سلامت 8، شماره 5 (1398): 49-55. magiran.com/p2051524
Nakisa Jahanbakhsh Asli, Fatima Sedady, Mohammad Ali Beheshtinia, "Combining Quality House Method and Servqual Analysis in Quality of Medical Clinic Services", Journal of Health Promotion Management 8, no.5 (2019): 49-55. magiran.com/p2051524
نکیسا جهانبخش اصلی، فاطیما سدادی، محمدعلی بهشتی نیا، (1398). 'بررسی ترکیب روش خانه کیفیت و تحلیل سروکوال در کیفیت خدمات کلینیک پزشکی'، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 8(5)، صص.49-55. magiran.com/p2051524
Nakisa Jahanbakhsh Asli, Fatima Sedady, Mohammad Ali Beheshtinia, (2019). 'Combining Quality House Method and Servqual Analysis in Quality of Medical Clinic Services', Journal of Health Promotion Management, 8(5), pp.49-55. magiran.com/p2051524
نکیسا جهانبخش اصلی؛ فاطیما سدادی؛ محمدعلی بهشتی نیا. "بررسی ترکیب روش خانه کیفیت و تحلیل سروکوال در کیفیت خدمات کلینیک پزشکی". نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 8 ،5 ، 1398، 49-55. magiran.com/p2051524
Nakisa Jahanbakhsh Asli; Fatima Sedady; Mohammad Ali Beheshtinia. "Combining Quality House Method and Servqual Analysis in Quality of Medical Clinic Services", Journal of Health Promotion Management, 8, 5, 2019, 49-55. magiran.com/p2051524
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال