ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فروزان کمری، علیرضا سارنج، رضا تهرانی، میثم شهبازی، (1398). طراحی مدل برای آربیتراژ آماری سهام با استفاده از شبکه های عصبی عمیق، جنگل های تصادفی و درخت های با شیب تقویت شده، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 4(3)، 23-45. magiran.com/p2051527
Foroozan Kamari, Alireza Saranj , Reza Tehrani, Meisam Shahbazi, (2019). Model design for stock statistical arbitrage using deep neural networks, random forests and gradient-boosted trees, Journal of Modern Research in Decision Making, 4(3), 23-45. magiran.com/p2051527
فروزان کمری، علیرضا سارنج، رضا تهرانی، میثم شهبازی، طراحی مدل برای آربیتراژ آماری سهام با استفاده از شبکه های عصبی عمیق، جنگل های تصادفی و درخت های با شیب تقویت شده. نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 1398؛ 4(3): 23-45. magiran.com/p2051527
Foroozan Kamari, Alireza Saranj , Reza Tehrani, Meisam Shahbazi, Model design for stock statistical arbitrage using deep neural networks, random forests and gradient-boosted trees, Journal of Modern Research in Decision Making, 2019; 4(3): 23-45. magiran.com/p2051527
فروزان کمری، علیرضا سارنج، رضا تهرانی، میثم شهبازی، "طراحی مدل برای آربیتراژ آماری سهام با استفاده از شبکه های عصبی عمیق، جنگل های تصادفی و درخت های با شیب تقویت شده"، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری 4، شماره 3 (1398): 23-45. magiran.com/p2051527
Foroozan Kamari, Alireza Saranj , Reza Tehrani, Meisam Shahbazi, "Model design for stock statistical arbitrage using deep neural networks, random forests and gradient-boosted trees", Journal of Modern Research in Decision Making 4, no.3 (2019): 23-45. magiran.com/p2051527
فروزان کمری، علیرضا سارنج، رضا تهرانی، میثم شهبازی، (1398). 'طراحی مدل برای آربیتراژ آماری سهام با استفاده از شبکه های عصبی عمیق، جنگل های تصادفی و درخت های با شیب تقویت شده'، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 4(3)، صص.23-45. magiran.com/p2051527
Foroozan Kamari, Alireza Saranj , Reza Tehrani, Meisam Shahbazi, (2019). 'Model design for stock statistical arbitrage using deep neural networks, random forests and gradient-boosted trees', Journal of Modern Research in Decision Making, 4(3), pp.23-45. magiran.com/p2051527
فروزان کمری؛ علیرضا سارنج؛ رضا تهرانی؛ میثم شهبازی. "طراحی مدل برای آربیتراژ آماری سهام با استفاده از شبکه های عصبی عمیق، جنگل های تصادفی و درخت های با شیب تقویت شده". نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 4 ،3 ، 1398، 23-45. magiran.com/p2051527
Foroozan Kamari; Alireza Saranj ; Reza Tehrani; Meisam Shahbazi. "Model design for stock statistical arbitrage using deep neural networks, random forests and gradient-boosted trees", Journal of Modern Research in Decision Making, 4, 3, 2019, 23-45. magiran.com/p2051527
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال