ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محدثه نادرشاهی، اعظم دخت صفی، رضا توکلی ، (1398). توسعه شبکه عصبی تصمیم مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای ارزیابی ارجحیات در مسائل تصمیم گیری چندهدفه، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 4(3)، 127-153. magiran.com/p2051531
Mohadeseh Nadershahi, Reza Tavakkoli , Azam Dokht Safi, (2019). Development of a Genetic Algorithm-based Decision Neural Network for the Preference Assessment in Multi-objective Decision-Making Problems, Journal of Modern Research in Decision Making, 4(3), 127-153. magiran.com/p2051531
محدثه نادرشاهی، اعظم دخت صفی، رضا توکلی ، توسعه شبکه عصبی تصمیم مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای ارزیابی ارجحیات در مسائل تصمیم گیری چندهدفه. نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 1398؛ 4(3): 127-153. magiran.com/p2051531
Mohadeseh Nadershahi, Reza Tavakkoli , Azam Dokht Safi, Development of a Genetic Algorithm-based Decision Neural Network for the Preference Assessment in Multi-objective Decision-Making Problems, Journal of Modern Research in Decision Making, 2019; 4(3): 127-153. magiran.com/p2051531
محدثه نادرشاهی، اعظم دخت صفی، رضا توکلی ، "توسعه شبکه عصبی تصمیم مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای ارزیابی ارجحیات در مسائل تصمیم گیری چندهدفه"، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری 4، شماره 3 (1398): 127-153. magiran.com/p2051531
Mohadeseh Nadershahi, Reza Tavakkoli , Azam Dokht Safi, "Development of a Genetic Algorithm-based Decision Neural Network for the Preference Assessment in Multi-objective Decision-Making Problems", Journal of Modern Research in Decision Making 4, no.3 (2019): 127-153. magiran.com/p2051531
محدثه نادرشاهی، اعظم دخت صفی، رضا توکلی ، (1398). 'توسعه شبکه عصبی تصمیم مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای ارزیابی ارجحیات در مسائل تصمیم گیری چندهدفه'، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 4(3)، صص.127-153. magiran.com/p2051531
Mohadeseh Nadershahi, Reza Tavakkoli , Azam Dokht Safi, (2019). 'Development of a Genetic Algorithm-based Decision Neural Network for the Preference Assessment in Multi-objective Decision-Making Problems', Journal of Modern Research in Decision Making, 4(3), pp.127-153. magiran.com/p2051531
محدثه نادرشاهی؛ اعظم دخت صفی؛ رضا توکلی . "توسعه شبکه عصبی تصمیم مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای ارزیابی ارجحیات در مسائل تصمیم گیری چندهدفه". نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 4 ،3 ، 1398، 127-153. magiran.com/p2051531
Mohadeseh Nadershahi; Reza Tavakkoli ; Azam Dokht Safi. "Development of a Genetic Algorithm-based Decision Neural Network for the Preference Assessment in Multi-objective Decision-Making Problems", Journal of Modern Research in Decision Making, 4, 3, 2019, 127-153. magiran.com/p2051531
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال