ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لعیا الفت، مهدی اسماعیلی، (1398). ارزیابی، انتخاب و مدیریت عملکرد شرکت های ارائه کننده خدمات لجستیکی (مطالعه موردی: شرکت ساپکو)، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 4(3)، 181-203. magiran.com/p2051533
Laya Olfat, Mahdi Esmaeili , (2019). Evaluation, Selection and Performance Management of Logistics Services Providers (Case study: Sapco), Journal of Modern Research in Decision Making, 4(3), 181-203. magiran.com/p2051533
لعیا الفت، مهدی اسماعیلی، ارزیابی، انتخاب و مدیریت عملکرد شرکت های ارائه کننده خدمات لجستیکی (مطالعه موردی: شرکت ساپکو). نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 1398؛ 4(3): 181-203. magiran.com/p2051533
Laya Olfat, Mahdi Esmaeili , Evaluation, Selection and Performance Management of Logistics Services Providers (Case study: Sapco), Journal of Modern Research in Decision Making, 2019; 4(3): 181-203. magiran.com/p2051533
لعیا الفت، مهدی اسماعیلی، "ارزیابی، انتخاب و مدیریت عملکرد شرکت های ارائه کننده خدمات لجستیکی (مطالعه موردی: شرکت ساپکو)"، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری 4، شماره 3 (1398): 181-203. magiran.com/p2051533
Laya Olfat, Mahdi Esmaeili , "Evaluation, Selection and Performance Management of Logistics Services Providers (Case study: Sapco)", Journal of Modern Research in Decision Making 4, no.3 (2019): 181-203. magiran.com/p2051533
لعیا الفت، مهدی اسماعیلی، (1398). 'ارزیابی، انتخاب و مدیریت عملکرد شرکت های ارائه کننده خدمات لجستیکی (مطالعه موردی: شرکت ساپکو)'، نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 4(3)، صص.181-203. magiran.com/p2051533
Laya Olfat, Mahdi Esmaeili , (2019). 'Evaluation, Selection and Performance Management of Logistics Services Providers (Case study: Sapco)', Journal of Modern Research in Decision Making, 4(3), pp.181-203. magiran.com/p2051533
لعیا الفت؛ مهدی اسماعیلی. "ارزیابی، انتخاب و مدیریت عملکرد شرکت های ارائه کننده خدمات لجستیکی (مطالعه موردی: شرکت ساپکو)". نشریه پژوهش های نوین در تصمیم گیری، 4 ،3 ، 1398، 181-203. magiran.com/p2051533
Laya Olfat; Mahdi Esmaeili . "Evaluation, Selection and Performance Management of Logistics Services Providers (Case study: Sapco)", Journal of Modern Research in Decision Making, 4, 3, 2019, 181-203. magiran.com/p2051533
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال