ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا موسوی میرک، اکبر شیرزاد، داود محمدی، (1398). اثر تلفیقی چند قارچ کش سنتتیک با چند عامل بیولوژیک در کنترل مرگ گیاهچه ریزوکتونیایی پنبه، دو فصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، 8(1)، 11-23. magiran.com/p2051543
Leila Mosavi Mirak, Akbar Shirzad, Davoud Mohammadi, (2019). Integrative effect of some synthetic fungicides with some biological agents in control of Rhizoctonia solani on cotton seedlings, Genetic Engineering and Biosafety Journal, 8(1), 11-23. magiran.com/p2051543
لیلا موسوی میرک، اکبر شیرزاد، داود محمدی، اثر تلفیقی چند قارچ کش سنتتیک با چند عامل بیولوژیک در کنترل مرگ گیاهچه ریزوکتونیایی پنبه. دو فصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، 1398؛ 8(1): 11-23. magiran.com/p2051543
Leila Mosavi Mirak, Akbar Shirzad, Davoud Mohammadi, Integrative effect of some synthetic fungicides with some biological agents in control of Rhizoctonia solani on cotton seedlings, Genetic Engineering and Biosafety Journal, 2019; 8(1): 11-23. magiran.com/p2051543
لیلا موسوی میرک، اکبر شیرزاد، داود محمدی، "اثر تلفیقی چند قارچ کش سنتتیک با چند عامل بیولوژیک در کنترل مرگ گیاهچه ریزوکتونیایی پنبه"، دو فصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 8، شماره 1 (1398): 11-23. magiran.com/p2051543
Leila Mosavi Mirak, Akbar Shirzad, Davoud Mohammadi, "Integrative effect of some synthetic fungicides with some biological agents in control of Rhizoctonia solani on cotton seedlings", Genetic Engineering and Biosafety Journal 8, no.1 (2019): 11-23. magiran.com/p2051543
لیلا موسوی میرک، اکبر شیرزاد، داود محمدی، (1398). 'اثر تلفیقی چند قارچ کش سنتتیک با چند عامل بیولوژیک در کنترل مرگ گیاهچه ریزوکتونیایی پنبه'، دو فصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، 8(1)، صص.11-23. magiran.com/p2051543
Leila Mosavi Mirak, Akbar Shirzad, Davoud Mohammadi, (2019). 'Integrative effect of some synthetic fungicides with some biological agents in control of Rhizoctonia solani on cotton seedlings', Genetic Engineering and Biosafety Journal, 8(1), pp.11-23. magiran.com/p2051543
لیلا موسوی میرک؛ اکبر شیرزاد؛ داود محمدی. "اثر تلفیقی چند قارچ کش سنتتیک با چند عامل بیولوژیک در کنترل مرگ گیاهچه ریزوکتونیایی پنبه". دو فصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، 8 ،1 ، 1398، 11-23. magiran.com/p2051543
Leila Mosavi Mirak; Akbar Shirzad; Davoud Mohammadi. "Integrative effect of some synthetic fungicides with some biological agents in control of Rhizoctonia solani on cotton seedlings", Genetic Engineering and Biosafety Journal, 8, 1, 2019, 11-23. magiran.com/p2051543
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال