ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آمنه مسعودی، رضا جهانشاهی، (1396). سهل انگاری و بی مبالاتی: گزارشی در حیطه قصور مراقبت پزشکی و پرستاری، فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری، 6(3)، 49-53. magiran.com/p2051675
Ameneh Masoodi , Reza Jahanshahi, Akram Sanagoo, Leila Jouybari, (2017). Negligence and carelessness: A case report of neglect in care, Education & Ethics In Nursing, 6(3), 49-53. magiran.com/p2051675
آمنه مسعودی، رضا جهانشاهی، سهل انگاری و بی مبالاتی: گزارشی در حیطه قصور مراقبت پزشکی و پرستاری. فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری، 1396؛ 6(3): 49-53. magiran.com/p2051675
Ameneh Masoodi , Reza Jahanshahi, Akram Sanagoo, Leila Jouybari, Negligence and carelessness: A case report of neglect in care, Education & Ethics In Nursing, 2017; 6(3): 49-53. magiran.com/p2051675
آمنه مسعودی، رضا جهانشاهی، "سهل انگاری و بی مبالاتی: گزارشی در حیطه قصور مراقبت پزشکی و پرستاری"، فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری 6، شماره 3 (1396): 49-53. magiran.com/p2051675
Ameneh Masoodi , Reza Jahanshahi, Akram Sanagoo, Leila Jouybari, "Negligence and carelessness: A case report of neglect in care", Education & Ethics In Nursing 6, no.3 (2017): 49-53. magiran.com/p2051675
آمنه مسعودی، رضا جهانشاهی، (1396). 'سهل انگاری و بی مبالاتی: گزارشی در حیطه قصور مراقبت پزشکی و پرستاری'، فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری، 6(3)، صص.49-53. magiran.com/p2051675
Ameneh Masoodi , Reza Jahanshahi, Akram Sanagoo, Leila Jouybari, (2017). 'Negligence and carelessness: A case report of neglect in care', Education & Ethics In Nursing, 6(3), pp.49-53. magiran.com/p2051675
آمنه مسعودی؛ رضا جهانشاهی. "سهل انگاری و بی مبالاتی: گزارشی در حیطه قصور مراقبت پزشکی و پرستاری". فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری، 6 ،3 ، 1396، 49-53. magiran.com/p2051675
Ameneh Masoodi ; Reza Jahanshahi; Akram Sanagoo; Leila Jouybari. "Negligence and carelessness: A case report of neglect in care", Education & Ethics In Nursing, 6, 3, 2017, 49-53. magiran.com/p2051675
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال