ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عصمت نوحی، مرضیه ذی حقی، عباس عباس زاده، یونس جهانی، (1396). بررسی معنویت و مراقبت معنوی در کارکنان پرستاری بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و یکسان سازی آن با رعایت حریم شخصی سالمندان بستری در این بخش ها، فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری، 6(3)، 22-30. magiran.com/p2051678
Esmat Nouhi, Marziiah Zihaghi, Abbas Abbaszadeh, Younes Jahani, (2017). Privacy in the elderly hospitalized in the internal wards of the Zahedan University of Medical Sciences and its relationship with the spiritual care of nursing workers, Education & Ethics In Nursing, 6(3), 22-30. magiran.com/p2051678
عصمت نوحی، مرضیه ذی حقی، عباس عباس زاده، یونس جهانی، بررسی معنویت و مراقبت معنوی در کارکنان پرستاری بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و یکسان سازی آن با رعایت حریم شخصی سالمندان بستری در این بخش ها. فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری، 1396؛ 6(3): 22-30. magiran.com/p2051678
Esmat Nouhi, Marziiah Zihaghi, Abbas Abbaszadeh, Younes Jahani, Privacy in the elderly hospitalized in the internal wards of the Zahedan University of Medical Sciences and its relationship with the spiritual care of nursing workers, Education & Ethics In Nursing, 2017; 6(3): 22-30. magiran.com/p2051678
عصمت نوحی، مرضیه ذی حقی، عباس عباس زاده، یونس جهانی، "بررسی معنویت و مراقبت معنوی در کارکنان پرستاری بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و یکسان سازی آن با رعایت حریم شخصی سالمندان بستری در این بخش ها"، فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری 6، شماره 3 (1396): 22-30. magiran.com/p2051678
Esmat Nouhi, Marziiah Zihaghi, Abbas Abbaszadeh, Younes Jahani, "Privacy in the elderly hospitalized in the internal wards of the Zahedan University of Medical Sciences and its relationship with the spiritual care of nursing workers", Education & Ethics In Nursing 6, no.3 (2017): 22-30. magiran.com/p2051678
عصمت نوحی، مرضیه ذی حقی، عباس عباس زاده، یونس جهانی، (1396). 'بررسی معنویت و مراقبت معنوی در کارکنان پرستاری بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و یکسان سازی آن با رعایت حریم شخصی سالمندان بستری در این بخش ها'، فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری، 6(3)، صص.22-30. magiran.com/p2051678
Esmat Nouhi, Marziiah Zihaghi, Abbas Abbaszadeh, Younes Jahani, (2017). 'Privacy in the elderly hospitalized in the internal wards of the Zahedan University of Medical Sciences and its relationship with the spiritual care of nursing workers', Education & Ethics In Nursing, 6(3), pp.22-30. magiran.com/p2051678
عصمت نوحی؛ مرضیه ذی حقی؛ عباس عباس زاده؛ یونس جهانی. "بررسی معنویت و مراقبت معنوی در کارکنان پرستاری بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و یکسان سازی آن با رعایت حریم شخصی سالمندان بستری در این بخش ها". فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری، 6 ،3 ، 1396، 22-30. magiran.com/p2051678
Esmat Nouhi; Marziiah Zihaghi; Abbas Abbaszadeh; Younes Jahani. "Privacy in the elderly hospitalized in the internal wards of the Zahedan University of Medical Sciences and its relationship with the spiritual care of nursing workers", Education & Ethics In Nursing, 6, 3, 2017, 22-30. magiran.com/p2051678
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال