ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی غفاری آذر، رضا درویش زاده، زهرا آقاعلی، دانیال کهریزی، بابک درویشی، (1398). ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی لاین های ذرت (Zea mays L.)با استفاده از نشانگرهای ISSR، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 32(2)، 194-204. magiran.com/p2051722
Ali Ghafari Azar, Reza Darvishzadeh , Zahra Aghaali, Danial Kahrizi, Babak Darvishi, (2019). Assessment of genetic diversity and grouping of maize lines (Zea mays L.) using ISSR markers, Journal of Molecular and Cellular Research, 32(2), 194-204. magiran.com/p2051722
علی غفاری آذر، رضا درویش زاده، زهرا آقاعلی، دانیال کهریزی، بابک درویشی، ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی لاین های ذرت (Zea mays L.)با استفاده از نشانگرهای ISSR. مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 1398؛ 32(2): 194-204. magiran.com/p2051722
Ali Ghafari Azar, Reza Darvishzadeh , Zahra Aghaali, Danial Kahrizi, Babak Darvishi, Assessment of genetic diversity and grouping of maize lines (Zea mays L.) using ISSR markers, Journal of Molecular and Cellular Research, 2019; 32(2): 194-204. magiran.com/p2051722
علی غفاری آذر، رضا درویش زاده، زهرا آقاعلی، دانیال کهریزی، بابک درویشی، "ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی لاین های ذرت (Zea mays L.)با استفاده از نشانگرهای ISSR"، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) 32، شماره 2 (1398): 194-204. magiran.com/p2051722
Ali Ghafari Azar, Reza Darvishzadeh , Zahra Aghaali, Danial Kahrizi, Babak Darvishi, "Assessment of genetic diversity and grouping of maize lines (Zea mays L.) using ISSR markers", Journal of Molecular and Cellular Research 32, no.2 (2019): 194-204. magiran.com/p2051722
علی غفاری آذر، رضا درویش زاده، زهرا آقاعلی، دانیال کهریزی، بابک درویشی، (1398). 'ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی لاین های ذرت (Zea mays L.)با استفاده از نشانگرهای ISSR'، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 32(2)، صص.194-204. magiran.com/p2051722
Ali Ghafari Azar, Reza Darvishzadeh , Zahra Aghaali, Danial Kahrizi, Babak Darvishi, (2019). 'Assessment of genetic diversity and grouping of maize lines (Zea mays L.) using ISSR markers', Journal of Molecular and Cellular Research, 32(2), pp.194-204. magiran.com/p2051722
علی غفاری آذر؛ رضا درویش زاده؛ زهرا آقاعلی؛ دانیال کهریزی؛ بابک درویشی. "ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی لاین های ذرت (Zea mays L.)با استفاده از نشانگرهای ISSR". مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 32 ،2 ، 1398، 194-204. magiran.com/p2051722
Ali Ghafari Azar; Reza Darvishzadeh ; Zahra Aghaali; Danial Kahrizi; Babak Darvishi. "Assessment of genetic diversity and grouping of maize lines (Zea mays L.) using ISSR markers", Journal of Molecular and Cellular Research, 32, 2, 2019, 194-204. magiran.com/p2051722
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال