ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادر وظیفه شیران، سعید آبرون، (1398). ارزیابی ایمونوفنوتایپ و ایمونوتایپ رده های سلولی میلومایی KMM1، JJN3، LP1، L363، KMS-12BM و RPMI-8226 جهت تصدیق هویت رده ها، مجله طب جنوب، 22(5)، 278-295. magiran.com/p2051745
Nader Vazifeh Shiran, Saeid Abroun, (2019). Immunophenotypic and Immunotypic Evalua-tions of Human Myeloma Cell Lines KMM-1, JJN3, LP1, L363, KMS-12BM and RPMI-8226 for Cell-Line Authentication, Iranian South Medical Journal, 22(5), 278-295. magiran.com/p2051745
نادر وظیفه شیران، سعید آبرون، ارزیابی ایمونوفنوتایپ و ایمونوتایپ رده های سلولی میلومایی KMM1، JJN3، LP1، L363، KMS-12BM و RPMI-8226 جهت تصدیق هویت رده ها. مجله طب جنوب، 1398؛ 22(5): 278-295. magiran.com/p2051745
Nader Vazifeh Shiran, Saeid Abroun, Immunophenotypic and Immunotypic Evalua-tions of Human Myeloma Cell Lines KMM-1, JJN3, LP1, L363, KMS-12BM and RPMI-8226 for Cell-Line Authentication, Iranian South Medical Journal, 2019; 22(5): 278-295. magiran.com/p2051745
نادر وظیفه شیران، سعید آبرون، "ارزیابی ایمونوفنوتایپ و ایمونوتایپ رده های سلولی میلومایی KMM1، JJN3، LP1، L363، KMS-12BM و RPMI-8226 جهت تصدیق هویت رده ها"، مجله طب جنوب 22، شماره 5 (1398): 278-295. magiran.com/p2051745
Nader Vazifeh Shiran, Saeid Abroun, "Immunophenotypic and Immunotypic Evalua-tions of Human Myeloma Cell Lines KMM-1, JJN3, LP1, L363, KMS-12BM and RPMI-8226 for Cell-Line Authentication", Iranian South Medical Journal 22, no.5 (2019): 278-295. magiran.com/p2051745
نادر وظیفه شیران، سعید آبرون، (1398). 'ارزیابی ایمونوفنوتایپ و ایمونوتایپ رده های سلولی میلومایی KMM1، JJN3، LP1، L363، KMS-12BM و RPMI-8226 جهت تصدیق هویت رده ها'، مجله طب جنوب، 22(5)، صص.278-295. magiran.com/p2051745
Nader Vazifeh Shiran, Saeid Abroun, (2019). 'Immunophenotypic and Immunotypic Evalua-tions of Human Myeloma Cell Lines KMM-1, JJN3, LP1, L363, KMS-12BM and RPMI-8226 for Cell-Line Authentication', Iranian South Medical Journal, 22(5), pp.278-295. magiran.com/p2051745
نادر وظیفه شیران؛ سعید آبرون. "ارزیابی ایمونوفنوتایپ و ایمونوتایپ رده های سلولی میلومایی KMM1، JJN3، LP1، L363، KMS-12BM و RPMI-8226 جهت تصدیق هویت رده ها". مجله طب جنوب، 22 ،5 ، 1398، 278-295. magiran.com/p2051745
Nader Vazifeh Shiran; Saeid Abroun. "Immunophenotypic and Immunotypic Evalua-tions of Human Myeloma Cell Lines KMM-1, JJN3, LP1, L363, KMS-12BM and RPMI-8226 for Cell-Line Authentication", Iranian South Medical Journal, 22, 5, 2019, 278-295. magiran.com/p2051745
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال