ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا کبودخانی، امیررضا بوالخیر، حمیده زارعی، کتایون وحدت، (1398). موکورمایکوز اولیه جلدی گردن: گزارش موردی و مرور منابع، مجله طب جنوب، 22(5)، 364-370. magiran.com/p2051751
Reza Kaboodkhani, Amirreza Bolkheir, Hamideh Zaree, Katayon Vahdat, (2019). Primary Cutaneous Mucormycosis of the Neck:A CaseReport with Review of Literature, Iranian South Medical Journal, 22(5), 364-370. magiran.com/p2051751
رضا کبودخانی، امیررضا بوالخیر، حمیده زارعی، کتایون وحدت، موکورمایکوز اولیه جلدی گردن: گزارش موردی و مرور منابع. مجله طب جنوب، 1398؛ 22(5): 364-370. magiran.com/p2051751
Reza Kaboodkhani, Amirreza Bolkheir, Hamideh Zaree, Katayon Vahdat, Primary Cutaneous Mucormycosis of the Neck:A CaseReport with Review of Literature, Iranian South Medical Journal, 2019; 22(5): 364-370. magiran.com/p2051751
رضا کبودخانی، امیررضا بوالخیر، حمیده زارعی، کتایون وحدت، "موکورمایکوز اولیه جلدی گردن: گزارش موردی و مرور منابع"، مجله طب جنوب 22، شماره 5 (1398): 364-370. magiran.com/p2051751
Reza Kaboodkhani, Amirreza Bolkheir, Hamideh Zaree, Katayon Vahdat, "Primary Cutaneous Mucormycosis of the Neck:A CaseReport with Review of Literature", Iranian South Medical Journal 22, no.5 (2019): 364-370. magiran.com/p2051751
رضا کبودخانی، امیررضا بوالخیر، حمیده زارعی، کتایون وحدت، (1398). 'موکورمایکوز اولیه جلدی گردن: گزارش موردی و مرور منابع'، مجله طب جنوب، 22(5)، صص.364-370. magiran.com/p2051751
Reza Kaboodkhani, Amirreza Bolkheir, Hamideh Zaree, Katayon Vahdat, (2019). 'Primary Cutaneous Mucormycosis of the Neck:A CaseReport with Review of Literature', Iranian South Medical Journal, 22(5), pp.364-370. magiran.com/p2051751
رضا کبودخانی؛ امیررضا بوالخیر؛ حمیده زارعی؛ کتایون وحدت. "موکورمایکوز اولیه جلدی گردن: گزارش موردی و مرور منابع". مجله طب جنوب، 22 ،5 ، 1398، 364-370. magiran.com/p2051751
Reza Kaboodkhani; Amirreza Bolkheir; Hamideh Zaree; Katayon Vahdat. "Primary Cutaneous Mucormycosis of the Neck:A CaseReport with Review of Literature", Iranian South Medical Journal, 22, 5, 2019, 364-370. magiran.com/p2051751
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال