ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی هدایت یعقوبی، کوروش کبیر، فرشید رحیمی بشر، عباس طاهر، مریم راجی، (1398). استاندارد طلایی تشخیص پنومونی وابسته به دستگاه تهویه مکانیکی در مراکزی بدون امکان انجام برونکوسکوپی، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 12(2)، 12-20. magiran.com/p2051760
Mojtaba Hedayat Yaghoobi, Kourosh Kabir, Farshid Rahimibashar, Abbas Taher, Maryam Raji, (2019). Gold Standard for Diagnosis of Ventilator-Associated Pneumonia in Centers Without the Possibility of Performing Bronchoscopy: A Cross Sectional Study, Journal of Critical Care Nursing, 12(2), 12-20. magiran.com/p2051760
مجتبی هدایت یعقوبی، کوروش کبیر، فرشید رحیمی بشر، عباس طاهر، مریم راجی، استاندارد طلایی تشخیص پنومونی وابسته به دستگاه تهویه مکانیکی در مراکزی بدون امکان انجام برونکوسکوپی. فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 1398؛ 12(2): 12-20. magiran.com/p2051760
Mojtaba Hedayat Yaghoobi, Kourosh Kabir, Farshid Rahimibashar, Abbas Taher, Maryam Raji, Gold Standard for Diagnosis of Ventilator-Associated Pneumonia in Centers Without the Possibility of Performing Bronchoscopy: A Cross Sectional Study, Journal of Critical Care Nursing, 2019; 12(2): 12-20. magiran.com/p2051760
مجتبی هدایت یعقوبی، کوروش کبیر، فرشید رحیمی بشر، عباس طاهر، مریم راجی، "استاندارد طلایی تشخیص پنومونی وابسته به دستگاه تهویه مکانیکی در مراکزی بدون امکان انجام برونکوسکوپی"، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه 12، شماره 2 (1398): 12-20. magiran.com/p2051760
Mojtaba Hedayat Yaghoobi, Kourosh Kabir, Farshid Rahimibashar, Abbas Taher, Maryam Raji, "Gold Standard for Diagnosis of Ventilator-Associated Pneumonia in Centers Without the Possibility of Performing Bronchoscopy: A Cross Sectional Study", Journal of Critical Care Nursing 12, no.2 (2019): 12-20. magiran.com/p2051760
مجتبی هدایت یعقوبی، کوروش کبیر، فرشید رحیمی بشر، عباس طاهر، مریم راجی، (1398). 'استاندارد طلایی تشخیص پنومونی وابسته به دستگاه تهویه مکانیکی در مراکزی بدون امکان انجام برونکوسکوپی'، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 12(2)، صص.12-20. magiran.com/p2051760
Mojtaba Hedayat Yaghoobi, Kourosh Kabir, Farshid Rahimibashar, Abbas Taher, Maryam Raji, (2019). 'Gold Standard for Diagnosis of Ventilator-Associated Pneumonia in Centers Without the Possibility of Performing Bronchoscopy: A Cross Sectional Study', Journal of Critical Care Nursing, 12(2), pp.12-20. magiran.com/p2051760
مجتبی هدایت یعقوبی؛ کوروش کبیر؛ فرشید رحیمی بشر؛ عباس طاهر؛ مریم راجی. "استاندارد طلایی تشخیص پنومونی وابسته به دستگاه تهویه مکانیکی در مراکزی بدون امکان انجام برونکوسکوپی". فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 12 ،2 ، 1398، 12-20. magiran.com/p2051760
Mojtaba Hedayat Yaghoobi; Kourosh Kabir; Farshid Rahimibashar; Abbas Taher; Maryam Raji. "Gold Standard for Diagnosis of Ventilator-Associated Pneumonia in Centers Without the Possibility of Performing Bronchoscopy: A Cross Sectional Study", Journal of Critical Care Nursing, 12, 2, 2019, 12-20. magiran.com/p2051760
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال