ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالقاسم کریمی، مجیده هروی کریموی، ناهید زژه، سمیه جوانمرد، (1398). بررسی خود پنداره حرفه ای پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 12(2)، 21-27. magiran.com/p2051761
Abolghasem Karimi, Majideh Heravi Karimooi, Nahid Rrejeh, Somayeh Javanmard, (2019). Professional Self-concept in Nurses Working in Intensive Care Units, Journal of Critical Care Nursing, 12(2), 21-27. magiran.com/p2051761
ابوالقاسم کریمی، مجیده هروی کریموی، ناهید زژه، سمیه جوانمرد، بررسی خود پنداره حرفه ای پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه. فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 1398؛ 12(2): 21-27. magiran.com/p2051761
Abolghasem Karimi, Majideh Heravi Karimooi, Nahid Rrejeh, Somayeh Javanmard, Professional Self-concept in Nurses Working in Intensive Care Units, Journal of Critical Care Nursing, 2019; 12(2): 21-27. magiran.com/p2051761
ابوالقاسم کریمی، مجیده هروی کریموی، ناهید زژه، سمیه جوانمرد، "بررسی خود پنداره حرفه ای پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه"، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه 12، شماره 2 (1398): 21-27. magiran.com/p2051761
Abolghasem Karimi, Majideh Heravi Karimooi, Nahid Rrejeh, Somayeh Javanmard, "Professional Self-concept in Nurses Working in Intensive Care Units", Journal of Critical Care Nursing 12, no.2 (2019): 21-27. magiran.com/p2051761
ابوالقاسم کریمی، مجیده هروی کریموی، ناهید زژه، سمیه جوانمرد، (1398). 'بررسی خود پنداره حرفه ای پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه'، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 12(2)، صص.21-27. magiran.com/p2051761
Abolghasem Karimi, Majideh Heravi Karimooi, Nahid Rrejeh, Somayeh Javanmard, (2019). 'Professional Self-concept in Nurses Working in Intensive Care Units', Journal of Critical Care Nursing, 12(2), pp.21-27. magiran.com/p2051761
ابوالقاسم کریمی؛ مجیده هروی کریموی؛ ناهید زژه؛ سمیه جوانمرد. "بررسی خود پنداره حرفه ای پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه". فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 12 ،2 ، 1398، 21-27. magiran.com/p2051761
Abolghasem Karimi; Majideh Heravi Karimooi; Nahid Rrejeh; Somayeh Javanmard. "Professional Self-concept in Nurses Working in Intensive Care Units", Journal of Critical Care Nursing, 12, 2, 2019, 21-27. magiran.com/p2051761
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال