ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه ابطحی، مهدی حسینی، اکبر شاه حسینی، (1398). اثر بارگذاری انفجار روی پایداری رمپ قره چنگول در معدن سرب و روی زه آباد، مجله زمین شناسی مهندسی، 13(3)، 339-364. magiran.com/p2051765
Fatemeh Abtahi, Mehdi Hosseini, Akbar Shah Hosseini, (2019). Effect of Blast Loading on Stability of Ghareh Changool Ramp in Zehabad Lead and Zinc Mine, Journal of Engineering Geology, 13(3), 339-364. magiran.com/p2051765
فاطمه ابطحی، مهدی حسینی، اکبر شاه حسینی، اثر بارگذاری انفجار روی پایداری رمپ قره چنگول در معدن سرب و روی زه آباد. مجله زمین شناسی مهندسی، 1398؛ 13(3): 339-364. magiran.com/p2051765
Fatemeh Abtahi, Mehdi Hosseini, Akbar Shah Hosseini, Effect of Blast Loading on Stability of Ghareh Changool Ramp in Zehabad Lead and Zinc Mine, Journal of Engineering Geology, 2019; 13(3): 339-364. magiran.com/p2051765
فاطمه ابطحی، مهدی حسینی، اکبر شاه حسینی، "اثر بارگذاری انفجار روی پایداری رمپ قره چنگول در معدن سرب و روی زه آباد"، مجله زمین شناسی مهندسی 13، شماره 3 (1398): 339-364. magiran.com/p2051765
Fatemeh Abtahi, Mehdi Hosseini, Akbar Shah Hosseini, "Effect of Blast Loading on Stability of Ghareh Changool Ramp in Zehabad Lead and Zinc Mine", Journal of Engineering Geology 13, no.3 (2019): 339-364. magiran.com/p2051765
فاطمه ابطحی، مهدی حسینی، اکبر شاه حسینی، (1398). 'اثر بارگذاری انفجار روی پایداری رمپ قره چنگول در معدن سرب و روی زه آباد'، مجله زمین شناسی مهندسی، 13(3)، صص.339-364. magiran.com/p2051765
Fatemeh Abtahi, Mehdi Hosseini, Akbar Shah Hosseini, (2019). 'Effect of Blast Loading on Stability of Ghareh Changool Ramp in Zehabad Lead and Zinc Mine', Journal of Engineering Geology, 13(3), pp.339-364. magiran.com/p2051765
فاطمه ابطحی؛ مهدی حسینی؛ اکبر شاه حسینی. "اثر بارگذاری انفجار روی پایداری رمپ قره چنگول در معدن سرب و روی زه آباد". مجله زمین شناسی مهندسی، 13 ،3 ، 1398، 339-364. magiran.com/p2051765
Fatemeh Abtahi; Mehdi Hosseini; Akbar Shah Hosseini. "Effect of Blast Loading on Stability of Ghareh Changool Ramp in Zehabad Lead and Zinc Mine", Journal of Engineering Geology, 13, 3, 2019, 339-364. magiran.com/p2051765
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال