ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد رضایی، (1398). بررسی اثر و نحوه اختلاط نانورس بر شدت واگرایی روی نمونه هایی از خاک های لسی استان گلستان، مجله زمین شناسی مهندسی، 13(3)، 411-434. magiran.com/p2051768
Hamed Rezaei, (2019). Investigation of the Effect and Mixing of Nano-clay on the Severity of Dispersion on Samples of Loess Soils in Golestan Province, Journal of Engineering Geology, 13(3), 411-434. magiran.com/p2051768
حامد رضایی، بررسی اثر و نحوه اختلاط نانورس بر شدت واگرایی روی نمونه هایی از خاک های لسی استان گلستان. مجله زمین شناسی مهندسی، 1398؛ 13(3): 411-434. magiran.com/p2051768
Hamed Rezaei, Investigation of the Effect and Mixing of Nano-clay on the Severity of Dispersion on Samples of Loess Soils in Golestan Province, Journal of Engineering Geology, 2019; 13(3): 411-434. magiran.com/p2051768
حامد رضایی، "بررسی اثر و نحوه اختلاط نانورس بر شدت واگرایی روی نمونه هایی از خاک های لسی استان گلستان"، مجله زمین شناسی مهندسی 13، شماره 3 (1398): 411-434. magiran.com/p2051768
Hamed Rezaei, "Investigation of the Effect and Mixing of Nano-clay on the Severity of Dispersion on Samples of Loess Soils in Golestan Province", Journal of Engineering Geology 13, no.3 (2019): 411-434. magiran.com/p2051768
حامد رضایی، (1398). 'بررسی اثر و نحوه اختلاط نانورس بر شدت واگرایی روی نمونه هایی از خاک های لسی استان گلستان'، مجله زمین شناسی مهندسی، 13(3)، صص.411-434. magiran.com/p2051768
Hamed Rezaei, (2019). 'Investigation of the Effect and Mixing of Nano-clay on the Severity of Dispersion on Samples of Loess Soils in Golestan Province', Journal of Engineering Geology, 13(3), pp.411-434. magiran.com/p2051768
حامد رضایی. "بررسی اثر و نحوه اختلاط نانورس بر شدت واگرایی روی نمونه هایی از خاک های لسی استان گلستان". مجله زمین شناسی مهندسی، 13 ،3 ، 1398، 411-434. magiran.com/p2051768
Hamed Rezaei. "Investigation of the Effect and Mixing of Nano-clay on the Severity of Dispersion on Samples of Loess Soils in Golestan Province", Journal of Engineering Geology, 13, 3, 2019, 411-434. magiran.com/p2051768
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال