ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فهیمه صالحی متعهد، ناصر حافظی مقدس، غلامرضا لشکری پور، مریم دهقانی، (1398). ارزیابی فرونشست زمین به کمک تلفیق روش تداخل سنجی راداری و اندازه گیری های میدانی و بررسی دلایل و اثرات آن بر شهر مشهد، مجله زمین شناسی مهندسی، 13(3)، 435-462. magiran.com/p2051769
Fahimeh Salehi Moteahd, Naser Hafezi Moghaddas, Golamreza Lashkaripour, Maryam Dehghani, (2019). Land Subsidence and its Consequences in Mashhad City by Integrating Radar Interferometry and Field Measurements, Journal of Engineering Geology, 13(3), 435-462. magiran.com/p2051769
فهیمه صالحی متعهد، ناصر حافظی مقدس، غلامرضا لشکری پور، مریم دهقانی، ارزیابی فرونشست زمین به کمک تلفیق روش تداخل سنجی راداری و اندازه گیری های میدانی و بررسی دلایل و اثرات آن بر شهر مشهد. مجله زمین شناسی مهندسی، 1398؛ 13(3): 435-462. magiran.com/p2051769
Fahimeh Salehi Moteahd, Naser Hafezi Moghaddas, Golamreza Lashkaripour, Maryam Dehghani, Land Subsidence and its Consequences in Mashhad City by Integrating Radar Interferometry and Field Measurements, Journal of Engineering Geology, 2019; 13(3): 435-462. magiran.com/p2051769
فهیمه صالحی متعهد، ناصر حافظی مقدس، غلامرضا لشکری پور، مریم دهقانی، "ارزیابی فرونشست زمین به کمک تلفیق روش تداخل سنجی راداری و اندازه گیری های میدانی و بررسی دلایل و اثرات آن بر شهر مشهد"، مجله زمین شناسی مهندسی 13، شماره 3 (1398): 435-462. magiran.com/p2051769
Fahimeh Salehi Moteahd, Naser Hafezi Moghaddas, Golamreza Lashkaripour, Maryam Dehghani, "Land Subsidence and its Consequences in Mashhad City by Integrating Radar Interferometry and Field Measurements", Journal of Engineering Geology 13, no.3 (2019): 435-462. magiran.com/p2051769
فهیمه صالحی متعهد، ناصر حافظی مقدس، غلامرضا لشکری پور، مریم دهقانی، (1398). 'ارزیابی فرونشست زمین به کمک تلفیق روش تداخل سنجی راداری و اندازه گیری های میدانی و بررسی دلایل و اثرات آن بر شهر مشهد'، مجله زمین شناسی مهندسی، 13(3)، صص.435-462. magiran.com/p2051769
Fahimeh Salehi Moteahd, Naser Hafezi Moghaddas, Golamreza Lashkaripour, Maryam Dehghani, (2019). 'Land Subsidence and its Consequences in Mashhad City by Integrating Radar Interferometry and Field Measurements', Journal of Engineering Geology, 13(3), pp.435-462. magiran.com/p2051769
فهیمه صالحی متعهد؛ ناصر حافظی مقدس؛ غلامرضا لشکری پور؛ مریم دهقانی. "ارزیابی فرونشست زمین به کمک تلفیق روش تداخل سنجی راداری و اندازه گیری های میدانی و بررسی دلایل و اثرات آن بر شهر مشهد". مجله زمین شناسی مهندسی، 13 ،3 ، 1398، 435-462. magiran.com/p2051769
Fahimeh Salehi Moteahd; Naser Hafezi Moghaddas; Golamreza Lashkaripour; Maryam Dehghani. "Land Subsidence and its Consequences in Mashhad City by Integrating Radar Interferometry and Field Measurements", Journal of Engineering Geology, 13, 3, 2019, 435-462. magiran.com/p2051769
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال