ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حدیثه منصوری، رسول اجل لوییان، علیرضا ندیمی، (1398). ارزیابی علت پدیده لهیدگی در تونل ها بر اساس ریزساختارهای مشاهده شده در سنگ نمک، مجله زمین شناسی مهندسی، 13(3)، 511-540. magiran.com/p2051772
Hadiseh Mansouri, Rassoul Ajalloeian, Alireza Nadimi, (2019). Evaluation of the Cause of Squeezing Phenomenon in Tunnels on the Basis of Observed Microstructure in Salt Rock, Journal of Engineering Geology, 13(3), 511-540. magiran.com/p2051772
حدیثه منصوری، رسول اجل لوییان، علیرضا ندیمی، ارزیابی علت پدیده لهیدگی در تونل ها بر اساس ریزساختارهای مشاهده شده در سنگ نمک. مجله زمین شناسی مهندسی، 1398؛ 13(3): 511-540. magiran.com/p2051772
Hadiseh Mansouri, Rassoul Ajalloeian, Alireza Nadimi, Evaluation of the Cause of Squeezing Phenomenon in Tunnels on the Basis of Observed Microstructure in Salt Rock, Journal of Engineering Geology, 2019; 13(3): 511-540. magiran.com/p2051772
حدیثه منصوری، رسول اجل لوییان، علیرضا ندیمی، "ارزیابی علت پدیده لهیدگی در تونل ها بر اساس ریزساختارهای مشاهده شده در سنگ نمک"، مجله زمین شناسی مهندسی 13، شماره 3 (1398): 511-540. magiran.com/p2051772
Hadiseh Mansouri, Rassoul Ajalloeian, Alireza Nadimi, "Evaluation of the Cause of Squeezing Phenomenon in Tunnels on the Basis of Observed Microstructure in Salt Rock", Journal of Engineering Geology 13, no.3 (2019): 511-540. magiran.com/p2051772
حدیثه منصوری، رسول اجل لوییان، علیرضا ندیمی، (1398). 'ارزیابی علت پدیده لهیدگی در تونل ها بر اساس ریزساختارهای مشاهده شده در سنگ نمک'، مجله زمین شناسی مهندسی، 13(3)، صص.511-540. magiran.com/p2051772
Hadiseh Mansouri, Rassoul Ajalloeian, Alireza Nadimi, (2019). 'Evaluation of the Cause of Squeezing Phenomenon in Tunnels on the Basis of Observed Microstructure in Salt Rock', Journal of Engineering Geology, 13(3), pp.511-540. magiran.com/p2051772
حدیثه منصوری؛ رسول اجل لوییان؛ علیرضا ندیمی. "ارزیابی علت پدیده لهیدگی در تونل ها بر اساس ریزساختارهای مشاهده شده در سنگ نمک". مجله زمین شناسی مهندسی، 13 ،3 ، 1398، 511-540. magiran.com/p2051772
Hadiseh Mansouri; Rassoul Ajalloeian; Alireza Nadimi. "Evaluation of the Cause of Squeezing Phenomenon in Tunnels on the Basis of Observed Microstructure in Salt Rock", Journal of Engineering Geology, 13, 3, 2019, 511-540. magiran.com/p2051772
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال