ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا لاری، مهدی کفایی، (1398). بررسی آماری پایان نامه های مهندسی دانشگاه های دولتی در حوزه تصویرنگاری پزشکی، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 21(82)، 93-110. magiran.com/p2051791
Alireza Lari , Mahdi Kafaee, (2019). Statistical review of engineering thesis of govermental universities in the field of medical imaging of Iran, Iranian Journal of Engineering Education, 21(82), 93-110. magiran.com/p2051791
علیرضا لاری، مهدی کفایی، بررسی آماری پایان نامه های مهندسی دانشگاه های دولتی در حوزه تصویرنگاری پزشکی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 1398؛ 21(82): 93-110. magiran.com/p2051791
Alireza Lari , Mahdi Kafaee, Statistical review of engineering thesis of govermental universities in the field of medical imaging of Iran, Iranian Journal of Engineering Education, 2019; 21(82): 93-110. magiran.com/p2051791
علیرضا لاری، مهدی کفایی، "بررسی آماری پایان نامه های مهندسی دانشگاه های دولتی در حوزه تصویرنگاری پزشکی"، فصلنامه آموزش مهندسی ایران 21، شماره 82 (1398): 93-110. magiran.com/p2051791
Alireza Lari , Mahdi Kafaee, "Statistical review of engineering thesis of govermental universities in the field of medical imaging of Iran", Iranian Journal of Engineering Education 21, no.82 (2019): 93-110. magiran.com/p2051791
علیرضا لاری، مهدی کفایی، (1398). 'بررسی آماری پایان نامه های مهندسی دانشگاه های دولتی در حوزه تصویرنگاری پزشکی'، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 21(82)، صص.93-110. magiran.com/p2051791
Alireza Lari , Mahdi Kafaee, (2019). 'Statistical review of engineering thesis of govermental universities in the field of medical imaging of Iran', Iranian Journal of Engineering Education, 21(82), pp.93-110. magiran.com/p2051791
علیرضا لاری؛ مهدی کفایی. "بررسی آماری پایان نامه های مهندسی دانشگاه های دولتی در حوزه تصویرنگاری پزشکی". فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 21 ،82 ، 1398، 93-110. magiran.com/p2051791
Alireza Lari ; Mahdi Kafaee. "Statistical review of engineering thesis of govermental universities in the field of medical imaging of Iran", Iranian Journal of Engineering Education, 21, 82, 2019, 93-110. magiran.com/p2051791
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال