ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حسینی مقدم، حسن بشیری، (1398). تحلیل لایه ای بازگشت نخبگان خارج از کشور به چرخه خدمت جامعه: مطالعه موردی ایران، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 21(82)، 111-138. magiran.com/p2051792
Mohammad Hoseini Moghadam , Hassan Bashiri, (2019). Causal layered analysis of high-skilled diaspora: Case study of Iran, Iranian Journal of Engineering Education, 21(82), 111-138. magiran.com/p2051792
محمد حسینی مقدم، حسن بشیری، تحلیل لایه ای بازگشت نخبگان خارج از کشور به چرخه خدمت جامعه: مطالعه موردی ایران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 1398؛ 21(82): 111-138. magiran.com/p2051792
Mohammad Hoseini Moghadam , Hassan Bashiri, Causal layered analysis of high-skilled diaspora: Case study of Iran, Iranian Journal of Engineering Education, 2019; 21(82): 111-138. magiran.com/p2051792
محمد حسینی مقدم، حسن بشیری، "تحلیل لایه ای بازگشت نخبگان خارج از کشور به چرخه خدمت جامعه: مطالعه موردی ایران"، فصلنامه آموزش مهندسی ایران 21، شماره 82 (1398): 111-138. magiran.com/p2051792
Mohammad Hoseini Moghadam , Hassan Bashiri, "Causal layered analysis of high-skilled diaspora: Case study of Iran", Iranian Journal of Engineering Education 21, no.82 (2019): 111-138. magiran.com/p2051792
محمد حسینی مقدم، حسن بشیری، (1398). 'تحلیل لایه ای بازگشت نخبگان خارج از کشور به چرخه خدمت جامعه: مطالعه موردی ایران'، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 21(82)، صص.111-138. magiran.com/p2051792
Mohammad Hoseini Moghadam , Hassan Bashiri, (2019). 'Causal layered analysis of high-skilled diaspora: Case study of Iran', Iranian Journal of Engineering Education, 21(82), pp.111-138. magiran.com/p2051792
محمد حسینی مقدم؛ حسن بشیری. "تحلیل لایه ای بازگشت نخبگان خارج از کشور به چرخه خدمت جامعه: مطالعه موردی ایران". فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 21 ،82 ، 1398، 111-138. magiran.com/p2051792
Mohammad Hoseini Moghadam ; Hassan Bashiri. "Causal layered analysis of high-skilled diaspora: Case study of Iran", Iranian Journal of Engineering Education, 21, 82, 2019, 111-138. magiran.com/p2051792
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال