ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود ایمانزاده، مجید نامور، محمد پورپناهی، سیدامین دهقان، (1398). بررسی رابطه بین ویژگی های بسته بندی و ترجیح نام تجاری در مصرف کنندگان کالا های ورزشی، فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، 10(38)، 54-67. magiran.com/p2051850
Masoud Emanzadeh, Majid Namor, Muhammad Poorpanahi, Seyed Amin Dehghan , (2019). Investigating the Relationship between Packaging Characteristics and Brand Preference in Consumers of Sporting Goods, Journal of Packaging Sciencd and Techniques, 10(38), 54-67. magiran.com/p2051850
مسعود ایمانزاده، مجید نامور، محمد پورپناهی، سیدامین دهقان، بررسی رابطه بین ویژگی های بسته بندی و ترجیح نام تجاری در مصرف کنندگان کالا های ورزشی. فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، 1398؛ 10(38): 54-67. magiran.com/p2051850
Masoud Emanzadeh, Majid Namor, Muhammad Poorpanahi, Seyed Amin Dehghan , Investigating the Relationship between Packaging Characteristics and Brand Preference in Consumers of Sporting Goods, Journal of Packaging Sciencd and Techniques, 2019; 10(38): 54-67. magiran.com/p2051850
مسعود ایمانزاده، مجید نامور، محمد پورپناهی، سیدامین دهقان، "بررسی رابطه بین ویژگی های بسته بندی و ترجیح نام تجاری در مصرف کنندگان کالا های ورزشی"، فصلنامه علوم و فنون بسته بندی 10، شماره 38 (1398): 54-67. magiran.com/p2051850
Masoud Emanzadeh, Majid Namor, Muhammad Poorpanahi, Seyed Amin Dehghan , "Investigating the Relationship between Packaging Characteristics and Brand Preference in Consumers of Sporting Goods", Journal of Packaging Sciencd and Techniques 10, no.38 (2019): 54-67. magiran.com/p2051850
مسعود ایمانزاده، مجید نامور، محمد پورپناهی، سیدامین دهقان، (1398). 'بررسی رابطه بین ویژگی های بسته بندی و ترجیح نام تجاری در مصرف کنندگان کالا های ورزشی'، فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، 10(38)، صص.54-67. magiran.com/p2051850
Masoud Emanzadeh, Majid Namor, Muhammad Poorpanahi, Seyed Amin Dehghan , (2019). 'Investigating the Relationship between Packaging Characteristics and Brand Preference in Consumers of Sporting Goods', Journal of Packaging Sciencd and Techniques, 10(38), pp.54-67. magiran.com/p2051850
مسعود ایمانزاده؛ مجید نامور؛ محمد پورپناهی؛ سیدامین دهقان. "بررسی رابطه بین ویژگی های بسته بندی و ترجیح نام تجاری در مصرف کنندگان کالا های ورزشی". فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، 10 ،38 ، 1398، 54-67. magiran.com/p2051850
Masoud Emanzadeh; Majid Namor; Muhammad Poorpanahi; Seyed Amin Dehghan . "Investigating the Relationship between Packaging Characteristics and Brand Preference in Consumers of Sporting Goods", Journal of Packaging Sciencd and Techniques, 10, 38, 2019, 54-67. magiran.com/p2051850
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال