ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالستار عوض صوفیان، سید مهدی جعفری، (1398). کاربرد فناوری نوین چاپ سه بعدی در صنایع غذایی، فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، 10(38)، 78-88. magiran.com/p2051852
Abdolsattar Avaz Sufyian, Seid Mahdi Jafari , (2019). The Application of New 3D Printing Technology in the Food Industry, Journal of Packaging Sciencd and Techniques, 10(38), 78-88. magiran.com/p2051852
عبدالستار عوض صوفیان، سید مهدی جعفری، کاربرد فناوری نوین چاپ سه بعدی در صنایع غذایی. فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، 1398؛ 10(38): 78-88. magiran.com/p2051852
Abdolsattar Avaz Sufyian, Seid Mahdi Jafari , The Application of New 3D Printing Technology in the Food Industry, Journal of Packaging Sciencd and Techniques, 2019; 10(38): 78-88. magiran.com/p2051852
عبدالستار عوض صوفیان، سید مهدی جعفری، "کاربرد فناوری نوین چاپ سه بعدی در صنایع غذایی"، فصلنامه علوم و فنون بسته بندی 10، شماره 38 (1398): 78-88. magiran.com/p2051852
Abdolsattar Avaz Sufyian, Seid Mahdi Jafari , "The Application of New 3D Printing Technology in the Food Industry", Journal of Packaging Sciencd and Techniques 10, no.38 (2019): 78-88. magiran.com/p2051852
عبدالستار عوض صوفیان، سید مهدی جعفری، (1398). 'کاربرد فناوری نوین چاپ سه بعدی در صنایع غذایی'، فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، 10(38)، صص.78-88. magiran.com/p2051852
Abdolsattar Avaz Sufyian, Seid Mahdi Jafari , (2019). 'The Application of New 3D Printing Technology in the Food Industry', Journal of Packaging Sciencd and Techniques, 10(38), pp.78-88. magiran.com/p2051852
عبدالستار عوض صوفیان؛ سید مهدی جعفری. "کاربرد فناوری نوین چاپ سه بعدی در صنایع غذایی". فصلنامه علوم و فنون بسته بندی، 10 ،38 ، 1398، 78-88. magiran.com/p2051852
Abdolsattar Avaz Sufyian; Seid Mahdi Jafari . "The Application of New 3D Printing Technology in the Food Industry", Journal of Packaging Sciencd and Techniques, 10, 38, 2019, 78-88. magiran.com/p2051852
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال