ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی ابراهیمی نژاد، حمید رامیار، (1398). شناسایی و اولویت بندی مولفه های قدرت و اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحرانهای غرب آسیا از دیدگاه فرماندهان ارشد آجا در استان کرمان، فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری، 9(34)، 27-51. magiran.com/p2051892
Mahdi Ebrahiminejhad, Hamid Ramyar , (2019). The Identification and Prioritization of the Components of IRI’s Military Power and Authority in Managing West Asian Crises from the Views of the Iranian Military Senior Commanders in Kerman Province, , 9(34), 27-51. magiran.com/p2051892
مهدی ابراهیمی نژاد، حمید رامیار، شناسایی و اولویت بندی مولفه های قدرت و اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحرانهای غرب آسیا از دیدگاه فرماندهان ارشد آجا در استان کرمان. فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری، 1398؛ 9(34): 27-51. magiran.com/p2051892
Mahdi Ebrahiminejhad, Hamid Ramyar , The Identification and Prioritization of the Components of IRI’s Military Power and Authority in Managing West Asian Crises from the Views of the Iranian Military Senior Commanders in Kerman Province, , 2019; 9(34): 27-51. magiran.com/p2051892
مهدی ابراهیمی نژاد، حمید رامیار، "شناسایی و اولویت بندی مولفه های قدرت و اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحرانهای غرب آسیا از دیدگاه فرماندهان ارشد آجا در استان کرمان"، فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری 9، شماره 34 (1398): 27-51. magiran.com/p2051892
Mahdi Ebrahiminejhad, Hamid Ramyar , "The Identification and Prioritization of the Components of IRI’s Military Power and Authority in Managing West Asian Crises from the Views of the Iranian Military Senior Commanders in Kerman Province", 9, no.34 (2019): 27-51. magiran.com/p2051892
مهدی ابراهیمی نژاد، حمید رامیار، (1398). 'شناسایی و اولویت بندی مولفه های قدرت و اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحرانهای غرب آسیا از دیدگاه فرماندهان ارشد آجا در استان کرمان'، فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری، 9(34)، صص.27-51. magiran.com/p2051892
Mahdi Ebrahiminejhad, Hamid Ramyar , (2019). 'The Identification and Prioritization of the Components of IRI’s Military Power and Authority in Managing West Asian Crises from the Views of the Iranian Military Senior Commanders in Kerman Province', , 9(34), pp.27-51. magiran.com/p2051892
مهدی ابراهیمی نژاد؛ حمید رامیار. "شناسایی و اولویت بندی مولفه های قدرت و اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحرانهای غرب آسیا از دیدگاه فرماندهان ارشد آجا در استان کرمان". فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری، 9 ،34 ، 1398، 27-51. magiran.com/p2051892
Mahdi Ebrahiminejhad; Hamid Ramyar . "The Identification and Prioritization of the Components of IRI’s Military Power and Authority in Managing West Asian Crises from the Views of the Iranian Military Senior Commanders in Kerman Province", , 9, 34, 2019, 27-51. magiran.com/p2051892
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال