ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل امیری، سیدمحمدحامد حسینی، خسرو مسعودی، (1398). نقش بسیج مساجد و محلات در کنترل بحران اشاعه سلفی گری مذهبی در شهر سنندج، فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری، 9(34)، 53-84. magiran.com/p2051893
Abulfazl Amiri , Hamed Hoseini, Khosrow Massoodi, (2019). The Role of Basij of Mosques and Neighborhoods in Controlling the Crisis of the Spreading Religious Salafism in Sanandaj, , 9(34), 53-84. magiran.com/p2051893
ابوالفضل امیری، سیدمحمدحامد حسینی، خسرو مسعودی، نقش بسیج مساجد و محلات در کنترل بحران اشاعه سلفی گری مذهبی در شهر سنندج. فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری، 1398؛ 9(34): 53-84. magiran.com/p2051893
Abulfazl Amiri , Hamed Hoseini, Khosrow Massoodi, The Role of Basij of Mosques and Neighborhoods in Controlling the Crisis of the Spreading Religious Salafism in Sanandaj, , 2019; 9(34): 53-84. magiran.com/p2051893
ابوالفضل امیری، سیدمحمدحامد حسینی، خسرو مسعودی، "نقش بسیج مساجد و محلات در کنترل بحران اشاعه سلفی گری مذهبی در شهر سنندج"، فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری 9، شماره 34 (1398): 53-84. magiran.com/p2051893
Abulfazl Amiri , Hamed Hoseini, Khosrow Massoodi, "The Role of Basij of Mosques and Neighborhoods in Controlling the Crisis of the Spreading Religious Salafism in Sanandaj", 9, no.34 (2019): 53-84. magiran.com/p2051893
ابوالفضل امیری، سیدمحمدحامد حسینی، خسرو مسعودی، (1398). 'نقش بسیج مساجد و محلات در کنترل بحران اشاعه سلفی گری مذهبی در شهر سنندج'، فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری، 9(34)، صص.53-84. magiran.com/p2051893
Abulfazl Amiri , Hamed Hoseini, Khosrow Massoodi, (2019). 'The Role of Basij of Mosques and Neighborhoods in Controlling the Crisis of the Spreading Religious Salafism in Sanandaj', , 9(34), pp.53-84. magiran.com/p2051893
ابوالفضل امیری؛ سیدمحمدحامد حسینی؛ خسرو مسعودی. "نقش بسیج مساجد و محلات در کنترل بحران اشاعه سلفی گری مذهبی در شهر سنندج". فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری، 9 ،34 ، 1398، 53-84. magiran.com/p2051893
Abulfazl Amiri ; Hamed Hoseini; Khosrow Massoodi. "The Role of Basij of Mosques and Neighborhoods in Controlling the Crisis of the Spreading Religious Salafism in Sanandaj", , 9, 34, 2019, 53-84. magiran.com/p2051893
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال