ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید عیسی رحیم زاده، حسین ظفری، (1398). سناریوی احتمالی واگرایی قومی کرد در تضعیف امنیت اجتماعی استان کردستان، فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری، 9(34)، 85-113. magiran.com/p2051894
Seyed Eisa Rahimzadeh, Hossein Zafari , (2019). A Possible Scenario of Kurdish Ethnic Divergence In Weakening the Social Security of Kurdistan Province, , 9(34), 85-113. magiran.com/p2051894
سید عیسی رحیم زاده، حسین ظفری، سناریوی احتمالی واگرایی قومی کرد در تضعیف امنیت اجتماعی استان کردستان. فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری، 1398؛ 9(34): 85-113. magiran.com/p2051894
Seyed Eisa Rahimzadeh, Hossein Zafari , A Possible Scenario of Kurdish Ethnic Divergence In Weakening the Social Security of Kurdistan Province, , 2019; 9(34): 85-113. magiran.com/p2051894
سید عیسی رحیم زاده، حسین ظفری، "سناریوی احتمالی واگرایی قومی کرد در تضعیف امنیت اجتماعی استان کردستان"، فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری 9، شماره 34 (1398): 85-113. magiran.com/p2051894
Seyed Eisa Rahimzadeh, Hossein Zafari , "A Possible Scenario of Kurdish Ethnic Divergence In Weakening the Social Security of Kurdistan Province", 9, no.34 (2019): 85-113. magiran.com/p2051894
سید عیسی رحیم زاده، حسین ظفری، (1398). 'سناریوی احتمالی واگرایی قومی کرد در تضعیف امنیت اجتماعی استان کردستان'، فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری، 9(34)، صص.85-113. magiran.com/p2051894
Seyed Eisa Rahimzadeh, Hossein Zafari , (2019). 'A Possible Scenario of Kurdish Ethnic Divergence In Weakening the Social Security of Kurdistan Province', , 9(34), pp.85-113. magiran.com/p2051894
سید عیسی رحیم زاده؛ حسین ظفری. "سناریوی احتمالی واگرایی قومی کرد در تضعیف امنیت اجتماعی استان کردستان". فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری، 9 ،34 ، 1398، 85-113. magiran.com/p2051894
Seyed Eisa Rahimzadeh; Hossein Zafari . "A Possible Scenario of Kurdish Ethnic Divergence In Weakening the Social Security of Kurdistan Province", , 9, 34, 2019, 85-113. magiran.com/p2051894
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال