ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام کیانی سلمی، خدایار عبدالهی، افشین هنربخش، (1398). مقایسه روش های برآورد آب پایه در ارتباط با شبیه سازی جریان کل در حوزه آبخیز بهشت آباد، مجله مهندسی آبیاری و آب ایران، 10(37)، 82-92. magiran.com/p2051904
Elham Kianisalmi, Khodayar Abdollahi , Afshin Honarbakhsh, (2019). Comparison of methods for estimating base-flow in relation to total river flows of Behesht-Abad basin, Irrigation & Water Engineering, 10(37), 82-92. magiran.com/p2051904
الهام کیانی سلمی، خدایار عبدالهی، افشین هنربخش، مقایسه روش های برآورد آب پایه در ارتباط با شبیه سازی جریان کل در حوزه آبخیز بهشت آباد. مجله مهندسی آبیاری و آب ایران، 1398؛ 10(37): 82-92. magiran.com/p2051904
Elham Kianisalmi, Khodayar Abdollahi , Afshin Honarbakhsh, Comparison of methods for estimating base-flow in relation to total river flows of Behesht-Abad basin, Irrigation & Water Engineering, 2019; 10(37): 82-92. magiran.com/p2051904
الهام کیانی سلمی، خدایار عبدالهی، افشین هنربخش، "مقایسه روش های برآورد آب پایه در ارتباط با شبیه سازی جریان کل در حوزه آبخیز بهشت آباد"، مجله مهندسی آبیاری و آب ایران 10، شماره 37 (1398): 82-92. magiran.com/p2051904
Elham Kianisalmi, Khodayar Abdollahi , Afshin Honarbakhsh, "Comparison of methods for estimating base-flow in relation to total river flows of Behesht-Abad basin", Irrigation & Water Engineering 10, no.37 (2019): 82-92. magiran.com/p2051904
الهام کیانی سلمی، خدایار عبدالهی، افشین هنربخش، (1398). 'مقایسه روش های برآورد آب پایه در ارتباط با شبیه سازی جریان کل در حوزه آبخیز بهشت آباد'، مجله مهندسی آبیاری و آب ایران، 10(37)، صص.82-92. magiran.com/p2051904
Elham Kianisalmi, Khodayar Abdollahi , Afshin Honarbakhsh, (2019). 'Comparison of methods for estimating base-flow in relation to total river flows of Behesht-Abad basin', Irrigation & Water Engineering, 10(37), pp.82-92. magiran.com/p2051904
الهام کیانی سلمی؛ خدایار عبدالهی؛ افشین هنربخش. "مقایسه روش های برآورد آب پایه در ارتباط با شبیه سازی جریان کل در حوزه آبخیز بهشت آباد". مجله مهندسی آبیاری و آب ایران، 10 ،37 ، 1398، 82-92. magiran.com/p2051904
Elham Kianisalmi; Khodayar Abdollahi ; Afshin Honarbakhsh. "Comparison of methods for estimating base-flow in relation to total river flows of Behesht-Abad basin", Irrigation & Water Engineering, 10, 37, 2019, 82-92. magiran.com/p2051904
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال