ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرجان امینی نژاد، علی ماروسی، سعید برومند نسب، هادی معاضد، معصومه فراستی، (1398). بررسی کاربرد نانو ساختار برگ کنوکارپوس در حذف نیترات از محلول های آبی، مجله مهندسی آبیاری و آب ایران، 10(37)، 167-179. magiran.com/p2051910
Marjan Amininejad, Ali Maroosi , Saeed Broomandnasab, Hadi Moazed, Masoumeh Farasat, (2019). Evaluation of nitrate removal from aqueous solution by nanostructure of Conocarpus, Irrigation & Water Engineering, 10(37), 167-179. magiran.com/p2051910
مرجان امینی نژاد، علی ماروسی، سعید برومند نسب، هادی معاضد، معصومه فراستی، بررسی کاربرد نانو ساختار برگ کنوکارپوس در حذف نیترات از محلول های آبی. مجله مهندسی آبیاری و آب ایران، 1398؛ 10(37): 167-179. magiran.com/p2051910
Marjan Amininejad, Ali Maroosi , Saeed Broomandnasab, Hadi Moazed, Masoumeh Farasat, Evaluation of nitrate removal from aqueous solution by nanostructure of Conocarpus, Irrigation & Water Engineering, 2019; 10(37): 167-179. magiran.com/p2051910
مرجان امینی نژاد، علی ماروسی، سعید برومند نسب، هادی معاضد، معصومه فراستی، "بررسی کاربرد نانو ساختار برگ کنوکارپوس در حذف نیترات از محلول های آبی"، مجله مهندسی آبیاری و آب ایران 10، شماره 37 (1398): 167-179. magiran.com/p2051910
Marjan Amininejad, Ali Maroosi , Saeed Broomandnasab, Hadi Moazed, Masoumeh Farasat, "Evaluation of nitrate removal from aqueous solution by nanostructure of Conocarpus", Irrigation & Water Engineering 10, no.37 (2019): 167-179. magiran.com/p2051910
مرجان امینی نژاد، علی ماروسی، سعید برومند نسب، هادی معاضد، معصومه فراستی، (1398). 'بررسی کاربرد نانو ساختار برگ کنوکارپوس در حذف نیترات از محلول های آبی'، مجله مهندسی آبیاری و آب ایران، 10(37)، صص.167-179. magiran.com/p2051910
Marjan Amininejad, Ali Maroosi , Saeed Broomandnasab, Hadi Moazed, Masoumeh Farasat, (2019). 'Evaluation of nitrate removal from aqueous solution by nanostructure of Conocarpus', Irrigation & Water Engineering, 10(37), pp.167-179. magiran.com/p2051910
مرجان امینی نژاد؛ علی ماروسی؛ سعید برومند نسب؛ هادی معاضد؛ معصومه فراستی. "بررسی کاربرد نانو ساختار برگ کنوکارپوس در حذف نیترات از محلول های آبی". مجله مهندسی آبیاری و آب ایران، 10 ،37 ، 1398، 167-179. magiran.com/p2051910
Marjan Amininejad; Ali Maroosi ; Saeed Broomandnasab; Hadi Moazed; Masoumeh Farasat. "Evaluation of nitrate removal from aqueous solution by nanostructure of Conocarpus", Irrigation & Water Engineering, 10, 37, 2019, 167-179. magiran.com/p2051910
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال