ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی حیدری، غلامرضا شعبانی بهار، نصراله عرفانی، مجید سلیمانی، (1398). تدوین مدل ساختاری نوآوری سازمانی بر اساس شادی سازمانی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 8(30)، 21-32. magiran.com/p2051923
Morteza Heidari , Gholamreza Shabani, Nasrallah Erfani, Majid Soleymani, (2019). The developing structural modeling of organizational Innovation based on organizational Happiness among youth and sport ministry staffs, Journal of Applied Research of Sport Management, 8(30), 21-32. magiran.com/p2051923
مرتضی حیدری، غلامرضا شعبانی بهار، نصراله عرفانی، مجید سلیمانی، تدوین مدل ساختاری نوآوری سازمانی بر اساس شادی سازمانی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان. مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 1398؛ 8(30): 21-32. magiran.com/p2051923
Morteza Heidari , Gholamreza Shabani, Nasrallah Erfani, Majid Soleymani, The developing structural modeling of organizational Innovation based on organizational Happiness among youth and sport ministry staffs, Journal of Applied Research of Sport Management, 2019; 8(30): 21-32. magiran.com/p2051923
مرتضی حیدری، غلامرضا شعبانی بهار، نصراله عرفانی، مجید سلیمانی، "تدوین مدل ساختاری نوآوری سازمانی بر اساس شادی سازمانی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان"، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی 8، شماره 30 (1398): 21-32. magiran.com/p2051923
Morteza Heidari , Gholamreza Shabani, Nasrallah Erfani, Majid Soleymani, "The developing structural modeling of organizational Innovation based on organizational Happiness among youth and sport ministry staffs", Journal of Applied Research of Sport Management 8, no.30 (2019): 21-32. magiran.com/p2051923
مرتضی حیدری، غلامرضا شعبانی بهار، نصراله عرفانی، مجید سلیمانی، (1398). 'تدوین مدل ساختاری نوآوری سازمانی بر اساس شادی سازمانی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان'، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 8(30)، صص.21-32. magiran.com/p2051923
Morteza Heidari , Gholamreza Shabani, Nasrallah Erfani, Majid Soleymani, (2019). 'The developing structural modeling of organizational Innovation based on organizational Happiness among youth and sport ministry staffs', Journal of Applied Research of Sport Management, 8(30), pp.21-32. magiran.com/p2051923
مرتضی حیدری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ مجید سلیمانی. "تدوین مدل ساختاری نوآوری سازمانی بر اساس شادی سازمانی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان". مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 8 ،30 ، 1398، 21-32. magiran.com/p2051923
Morteza Heidari ; Gholamreza Shabani; Nasrallah Erfani; Majid Soleymani. "The developing structural modeling of organizational Innovation based on organizational Happiness among youth and sport ministry staffs", Journal of Applied Research of Sport Management, 8, 30, 2019, 21-32. magiran.com/p2051923
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال