ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه نظری، کامران عیدی پور، شهرام نظری، (1398). تاثیر تناسب فرد- شغل بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان در کارکنان وزارت ورزش و جوانان، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 8(30)، 101-108. magiran.com/p2051930
Somaye Nazary, Kamran Eidipour , Shahram Nazary, (2019). The effect of Person-Job fit on the innovative work behaviour with the mediating role of person-organization of employees at the Ministry of Sports and Youth, Journal of Applied Research of Sport Management, 8(30), 101-108. magiran.com/p2051930
سمیه نظری، کامران عیدی پور، شهرام نظری، تاثیر تناسب فرد- شغل بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان در کارکنان وزارت ورزش و جوانان. مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 1398؛ 8(30): 101-108. magiran.com/p2051930
Somaye Nazary, Kamran Eidipour , Shahram Nazary, The effect of Person-Job fit on the innovative work behaviour with the mediating role of person-organization of employees at the Ministry of Sports and Youth, Journal of Applied Research of Sport Management, 2019; 8(30): 101-108. magiran.com/p2051930
سمیه نظری، کامران عیدی پور، شهرام نظری، "تاثیر تناسب فرد- شغل بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان در کارکنان وزارت ورزش و جوانان"، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی 8، شماره 30 (1398): 101-108. magiran.com/p2051930
Somaye Nazary, Kamran Eidipour , Shahram Nazary, "The effect of Person-Job fit on the innovative work behaviour with the mediating role of person-organization of employees at the Ministry of Sports and Youth", Journal of Applied Research of Sport Management 8, no.30 (2019): 101-108. magiran.com/p2051930
سمیه نظری، کامران عیدی پور، شهرام نظری، (1398). 'تاثیر تناسب فرد- شغل بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان در کارکنان وزارت ورزش و جوانان'، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 8(30)، صص.101-108. magiran.com/p2051930
Somaye Nazary, Kamran Eidipour , Shahram Nazary, (2019). 'The effect of Person-Job fit on the innovative work behaviour with the mediating role of person-organization of employees at the Ministry of Sports and Youth', Journal of Applied Research of Sport Management, 8(30), pp.101-108. magiran.com/p2051930
سمیه نظری؛ کامران عیدی پور؛ شهرام نظری. "تاثیر تناسب فرد- شغل بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی تناسب فرد- سازمان در کارکنان وزارت ورزش و جوانان". مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 8 ،30 ، 1398، 101-108. magiran.com/p2051930
Somaye Nazary; Kamran Eidipour ; Shahram Nazary. "The effect of Person-Job fit on the innovative work behaviour with the mediating role of person-organization of employees at the Ministry of Sports and Youth", Journal of Applied Research of Sport Management, 8, 30, 2019, 101-108. magiran.com/p2051930
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال